Předmět: Kartografické a geoinformační vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Kartografické a geoinformační vzdělávání
Kód předmětu KAP/KGV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Program přednášek 1. Geoinformatické a kartografické vzdělávání - vymezení pojmů, význam a formy. 2. Základní principy geoinformatiky. 3. Stanovení standardů pro používání metod GIS a DPZ ve vzdělávání na ZŠ a SŠ 4. Software GIS a DPZ pro vzdělávání: rozlišení dle funkcionality, kritéria vhodnosti software řešení. 5. Software řešení pro GIS a DPZ pro výuku na ZŠ a SŠ. 6. Zdroje dat pro GIS a DPZ, formáty dat, využití statistických dat, digitalizace a úprava dat pro didaktické využití. 7. Mapové servery: druhy dle funkcionality, využití dynamických funkcí, metadatové servery, WMS. 8. Využití metod polohovacích systémů ve výuce na ZŠ a SŠ. 9. DPZ: metody a formy pro využití ve školách. 10. Metody a formy výuky s využitím metod geoinformatiky. 11. Projektová a terénní výuka na ZŠ a SŠ s využitím metod geoinformatiky. 12. Mentální mapa a její využití ve výuce přírodních věd. 13. Využití metod GIS v kartografickém vzdělávání. 14. Aplikace v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou implementace metod geoinformatiky (GIS, DPZ a GPS) do výuky na základních a středních školách, zvláště pak do výuky zeměpisu. Zvláštní důraz je kladen tématům kritéria vhodnosti software pro školní prostředí, zdroje dat, didaktické využití mapových serverů, formy a metody, kurikulární materiály a stanovéní standardů. Předmět zahrnuje rovněž výklad problematiky využívání mentálních map a didaktických aspektů počítačové kartografie.
studenti rozumí a umí hodnotit témata probraná v předmětu
Předpoklady
zvládnutí gymnaziálního zeměpisu

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Cvičení i přednášky s povinnou účastí studenta. Povolena 1 absence na cvičení a 1 absence na přednášce. Vypracování a obhajoba projektu. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • ALIBRANDI, M. GIS in the Classroom. Using Geographic Information Systems in Social Studies and Environmental Science.. 2003. ISBN 032500479X.
  • MALONE, L., PALMER, A. M., VOIGT, C. L. Community Geography: GIS in Action.. 2003. ISBN 1-58948-023-6.
  • MALONE, L., PALMER, A. M., VOIGT, C. L. Mapping Our World: GIS Lessons for Educators.. 2002. ISBN 1-58948-022-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr