Předmět: Lineární statistické modely

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Lineární statistické modely
Kód předmětu KAP/LSM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Schindler Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Lineární model ? definice, využití, model s plnou hodností. 2. Model s neúplnou hodností, testování submodelů. 3. Analýza rozptylu, jednoduché třídění, mnohonásobné porovnávání. 4. Test shody rozptylů, Kruskalův-Wallisův test. 5. Dvojné třídění bez a s interakcemi. 6. Profilová analýza. 7. Náhodné efekty, lineární smíšené modely. 8. Základní lineární regresní modely, metoda nejmenších čtverců. 9. Rezidua a jejich rozdělení, normovaná a studentizovaná rezidua, grafy reziduí. 10. Ověřování předpokladů a stability modelu. 11. Vliv jednotlivých pozorování, multikolinearita. 12. Pásy kolem regresní funkce. 13. Alternativy k metodě nejmenších čtverců. 14. Logistická regrese.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 110 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je získat přehled o nejběžnějších typech lineárních statistických modelů a umět je použít na reálná data.
Základní znalosti z oblasti matematické analýzy - funkce více proměnných, znalosti aplikování pokročilejších metod matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Doporučená literatura
  • Anděl, J. Statistické metody. Matfyzpress: Praha, 2007. ISBN 978-80-7378-003-6.
  • Antoch, J., Vorlíčková, D. Vybrané metody statistické analýzy dat, Academia, Praha 1992. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.
  • FARAWAY, J. J. Linear models with R. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-14-3988-733-2.
  • HARRELL, F. E. Regression modeling strategies: with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis. Second edition. Heidelberg: Springer, 2015. ISBN 978-80-210-7752-2.
  • KATINA, S., KRÁLÍK, M., HUPKOVÁ, A. Aplikovaná štatistická inferencia I. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7752-2.
  • ZVÁRA, Karel. Regrese. Praha: Matfyzpres, 2008. ISBN 978-80-7378-041-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr