Předmět: Matematika 2A (lineární algebra)

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Matematika 2A (lineární algebra)
Kód předmětu KAP/M2A-P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
  • Cvrček Milan, PhDr. Ph.D.
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
Obsah předmětu
Obsahem předmětu jsou základy lineární algebry. Vektorové prostory, lineární (ne)závislost, baze, dimenze, souřadnice vektoru vzhledem k bazi, matice přechodu - všechny pojmy jsou probírány na příkladech geometrických vektorů, aritmetických vektorů a prostorů funkcí (konečné dimenze). Lineární zobrazení na vektorových prostorech, matice lineárního zobrazení a její změna při změně baze, Frobeniova věta, řešení soustav lineárních algebraických rovnic eliminačními metodami. Automorfismy vektorových prostorů, determinanty, vlastní čísla a vlastní vektory. Prostory se skalárním součinem, Gramm-Schmidtův algoritmus.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základy lineární algebry na geometrických vektorech, aritmetických vektorech a prostorech funkcí.
Ovládá základy lineární algebry včetně (na elementární úrovni) konečněrozměrných prostorů funkcí.
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Úspěšné absolvování testů a vypracování semestrové práce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní