Předmět: Matematika pro přírodní vědy

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Matematika pro přírodní vědy
Kód předmětu KAP/MPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bittner Václav, Mgr. Ph.D.
  • Volf Petr, doc. CSc.
Obsah předmětu
Přehled přednášek: Pravděpodobnost a statistika 1. Základní vlastnosti pravděpodobnosti. Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, 2. Distribuční funkce, hustota, střední hodnota, rozptyl. Binomické rozdělení. 3. Základní principy statistického uvažování. Bodové a intervalové odhady. Testování statistických hypotéz. Cvičení: Procvičení látky vyložené na přednášce. V průběhu semestru absolvují studenti 1 - 2 cvičení na počítačích s využitím softwaru Matlab.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní pojmy pravděpodobnosti, statistiky a metod pro vyhodnocování dat.
Základní poznatky z diferenciálního a integrálního počtu a znalost základních metod pro analýzu dat.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: V průběhu semestru budou znalosti prověřovány dvěma testy z probírané látky. Termín každého testu bude dopředu oznámen cvičícím. Pro udělení zápočtu je nutné dohromady získat nadpoloviční počet bodů z celkové možné sumy. Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek..
Doporučená literatura
  • Calda E., Dupač V. Matematika pro gymnázia : kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Praha : Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-147-7.
  • CYHELSKÝ, KAHOUNOVÁ, HINDLS. Elementární statistická analýza. MANAGEMENT PRESS, Praha, 1999.
  • Nekvinda M., Vild J. Matematické oříšky 1.. Liberec : Technická univerzita v Liberc, 2006. ISBN 80-7372-017-5.
  • Nekvinda, M. Matematika. Část 1.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-447-1.
  • Rektorys K. Přehled užité matematiky.. Praha : Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-179-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní