Předmět: Matematická statistika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Matematická statistika
Kód předmětu KAP/MS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Bodové odhady, konzistentnost a nestrannost, maximálně věrohodný odhad. Intervalové odhady. Robustní a neparametrické odhady. Testování statistických hypotéz. Jednovýběrové testy. Dvouvýběrové testy. Analýza rozptylu. Neparametrické testy. Test shody dvou vektorů středních hodnot (Hotellingův test) Základy korelační analýzy. Lineární regrese - metoda nejmenších čtverců. Testy v lineární regresi. Testy dobré shody. Kontingenční tabulky, test nezávislosti. Výběrová šetření.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 112 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání znalostí pokročilejších metod matematické statistiky a jejich pochopení.
Znalost a schopnost aplikovat pokročilé matematicko statistické metody
Předpoklady
Znalosti diferenciálního a integrálního počtu a základů matematické statistiky a pravděpodobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Požadavek na udělení zápočtu: V průběhu semestru budou znalosti prověřovány dvěma testy z probírané látky. Termín každého testu bude dopředu oznámen cvičícím. Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z maximálního možného počtu bodů u každého testu. Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha: . Matfyzpress, 2007.
  • Hebák, P., Hustopecký, J., Malá, I. Vícerozměrné statistické metody (2). Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9.
  • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr