Předmět: Pojistná matematika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Pojistná matematika
Kód předmětu KAP/PJMK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Základy úrokového počtu. Struktura populace podle pohlaví a věku. Modelování úmrtnosti Úmrtnostní tabulky. Různé typy kapitálového a důchodového životního pojištění. Výpočet pojistného (nettopremie, bruttopremie). Pojistné rezervy pro různé typy pojištění. Skupinové pojištění osob. Další typy pojištění osob. Základní výpočty v pojištění majetku a odpovědnosti za škody. Penzijní fondy. Zdravotní pojištění.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 125 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními partiemi pojistné matematiky. Důraz je kladen na praktické výpočty používané především v domácí praxi.
Základní znalosti pojistné matematiky
Předpoklady
Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování semestrální práce, písemný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z maximálního možného počtu bodů. Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • Cipra, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.
  • Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe.. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
  • Daňhel, J. Pojistná teorie.. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-00-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr