Předmět: Počítačová grafika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Počítačová grafika
Kód předmětu KAP/POG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vektorový prostor, skalární součin. Afinní prostor. 2. Digitální prostore. 3. Rovinné křivky. Tečna, normála a křivost. 4. Speciální rovinné křivky. 5. Prostorové křivky, průvodní trojhran. 6. Plochy v prostoru. 7. Křivky v digitálním prostoru. 8. Promítací metody. 9. Pohyb objektů a pozorovatele. 10. Promítání křivek. 11. Zobrazení ploch 12. Viditelnost objektů 13. Optické efekty využívané při zobrazování objektů 14. Rezerva Cvičení: Náplň cvičení odpovídá přednáškám - studenti řešením praktických úloh procvičují tematiku z přednášek. ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: konzultace: 12 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace dovedností studentů
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 44 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními algoritmy počítačové 2D a 3D grafiky. Výuka začíná od jednoduchých 2D algoritmů (čára, kružnice atd.) a postupně přechází ke složitějším 3D agoritmům (planární a perspektivní projekce, transformační matice, atd. ).
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z počítačové grafiky a naučí se vytvářet jednoduché multimediální prezentace v programech Blender, Gimp a Inkscape.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet se uděluje na základě kontroly souborů vytvořených během cvičení.
Doporučená literatura
  • MARTIŠEK, D. Matematické prinipy grafických systémů. Littera 2002.
  • SDOJKA, E., M. NĚMEC a T. FABIÁN. Matematické základy počítačové grafiky. VŠB TU Ostrava, 2011.
  • SHREINER, D., M. WOO, J. NEIDER a T. DAVIS. OpenGL - průvodce programátora. Computer Press Brno, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní