Předmět: Pravděpodobnost a statistika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Pravděpodobnost a statistika
Kód předmětu KAP/PRS*M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
  • Matoušek Jan, Ing.
  • Chudoba Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do teorie pravděpodobnosti (axiomatická definice, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, nezávislost, diskrétní a spojité náhodné veličiny, distribuční funkce, hustota, náhodné vektory, centrální limitní věta, zákon velkých čísel). Úvod do matematické statistiky (bodové a intervalové odhady, testování hypotéz, lineární regrese, kontingenční tabulka).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 95 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti, popisnou statistikou a vybranými partiemi matematické statistiky.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Hebák, P.-Kahounová, J.:. Počet pravděpodobnosti v příkladech, Praha 1994.
  • Kadeřábek, J. - Picek, J. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a statistiky. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-454-4.
  • Likeš J., Machek J. Matematická statistika. SNTL, Praha 1983.
  • Likeš, J., Machek, J. Počet pravděpodobnosti. Praha, SNTL 1981.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní