Předmět: Statistika v aplikované geografii

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Statistika v aplikované geografii
Kód předmětu KAP/SAG
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Témata: 1. Pravděpodobnost jako základ statistického uvažování I - náhoda, náhodný jev, pojem pravděpodobnosti 2. Pravděpodobnost jako základ statistického uvažování II - náhodná veličina, rozdělení náhodné veličiny; binomické a normální rozdělení 3. Základní pojmy induktivní statistiky - populace, náhodný výběr, reprezentativnost odhad 4. Statistické odhadování - bodový odhad versus intervalový odhad 5. Výběry z konečných populací I: kvótní, pravděpodobnostní výběr, Horvitz-Thomsonův odhad, prostý náhodný výběr 6. Výběry z konečných populací II: systematický výběr a další výběrové plány, stratifikace, skupinkový výběr, vícestupňový výběr 7. Rozhodovací problémy a testování hypotéz I - principy testování hypotéz; - jednovýběrové parametrické a neparametrické testy 8. Rozhodovací problémy a testování hypotéz II - principy testování hypotéz; - jednovýběrové parametrické a neparametrické testy 9. Statistické metody pro analýzu kategoriální dat I - kontingenční tabulka; chí-kvadrát test nezávislosti, Fisherův faktoriálový test 10. Statistické metody pro analýzu kategoriální dat II - testy pro relativní četnost (binomické rozdělení); míry asociace 11. Korelace, testování závislosti proměnných 12. Regrese, metoda nejmenších čtverců, aplikace v geografii 13. Základy analýzy časových řad, aplikace pro demografická data 14. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získat znalosti pokročilejších metod matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • EVERITT, B. The analysis of contingency tables. 2019. ISBN 978-0-367-45041-0.
  • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.. Praha - Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
  • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu.. Praha: Grada., 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.
  • JUREČKOVÁ, J., P. K. SEN a J. PICEK. Methodological Tools in Robust and Nonparametric Statistics. 2013. ISBN 978-1-4398-4068-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr