Předmět: Spolehlivost a hodnocení rizik

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Spolehlivost a hodnocení rizik
Kód předmětu KAP/SHR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Volf Petr, doc. CSc.
Obsah předmětu
1. Úvod, opakování pravděpodobnostních modelů 2. Základní modely pro výskyt poruch 3. Systém nezávislých komponent, seriový, paralelní 4. Důležitost komponent, diagramy spolehlivosti 5. FTA (strom poruhových stavů) 6. Statistická analýza životnosti 7. Čítací procesy 8. Zrychlené testování životnosti 9. Závislé poruchy, Markovské modely 10. Základní pojmy a modely z teorie obnovy a údržby 11. Modely pro nedokonalé opravy, spolehlivost udržovaných systémů 12. Monto Carlo metody v analýze spolehlivosti 13. Anallýza rizika, jeho pravděpodobnosti a ceny 14. Optimální rozhodování

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznámí studenty se základními pojmy a metodami teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. Důraz bude kladen na pravděpodobnostně - statistické modely a postupy pro oceňování spolehlivosti prvků pomocí charakteristik spolehlivosti, dále pro výpočet spolehlivostních charakteristik systémů s využitím blokových schémat a analýzy stromů poruchových stavů. Zahrnuty budou také modely úplné i neúplné obnovy a související postupy pro optimální zálohování a údržbu výrobních systémů. Budou probrány i metody testování spolehlivosti (zrychlené testování, analýza cenzorovaných dat), využití software (Matlab) a Monte Carlo metod pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik
Základní poznatky z oblasti statistických metod v oblasti analýzy spolehlivosti a rizik
Předpoklady
Základní znalosti matematické statistiky a pravděpodobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavky na zápočet: sem. práce / test z modelů pro popis spolehlivosti a práce s nimi. Požadavky ke zkoušce: znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • Hoyland A., Rausand M. System Reliability Theory :Models and Statistical Methods,.
  • Hurt J. Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní