Předmět: Statistický software

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Statistický software
Kód předmětu KAP/SSO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Schindler Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Prostředí statistického softwaru R a RStudio. 2. Import a export dat, manipulace s daty. 3. Syntaxe, programování v R. 4. Funkce, cykly, podmínky. 5. Sumarizace a grafické výstupy v R, RMarkdown. 6. Základní datové struktury a práce s nimi. 7. Manipulace s daty, transformace a selekce dat. 8. Popisná statistika jednorozměrných dat, boxplot, histogram. 9. Popisná statistika vícerozměrných dat, rozptylový diagram, korelace. 10. Základní rozdělení pravděpodobnosti, generování náhodných čísel. 11. Výpočet a znázornění intervalů spolehlivosti. 12. Testování hypotéz o parametru polohy: t-testy a neparametrické alternativy. 13. Analýza rozptylu, ověření předpokladů. 14. Regresní modely, regresní diagnostika.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 106 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základy statistického programu R a jeho rozšířeními s cílem naučit se základy programování a základy statistické analýzy dat v R.
Základní znalosti základů programování a statistické analýzy v R.
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti matematické statistiky a pravděpodobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

aktivní účast na cvičeních, semestrální práce/zápočtový test
Doporučená literatura
  • Anděl, J. Statistické metody. Matfyzpress: Praha, 2007. ISBN 978-80-7378-003-6.
  • Dalgaard, P. Introductory Statistics with R. 2008. ISBN 978-0-387-79053-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr