Předmět: Statistika ve společensko-vědním výzkumu 1

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Statistika ve společensko-vědním výzkumu 1
Kód předmětu KAP/SSV1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zpracování dat ve společensko-vědním výzkumu, tj., průzkumovou analýzou dat, rozdíly při zpracováním různých typů dat a s vybranými statistickými procedurami. Pozornost bude věnována především grafické i numerické prezentaci výsledků, přičemž důraz bude kladen na jejich správnou interpretaci. Tematické okruhy: 1. Měření a jeho druhy - nominální, ordinální, intervalové a poměrové; reliabilita a validita měření; škály, škálování 2. Popis a třídění dat - četnost, relativní četnost, kumulovaná četnost; tabulka četností (frekvenční tabulka); grafické metody zobrazování dat 3. Statistické charakteristiky, jejich možnosti použití a jejich slabá místa - charakteristiky polohy (míry centrální tendence); charakteristiky variability (míry rozptýlenosti); míry šikmosti a špičatosti 4. Metody průzkumové analýzy dat - krabicový graf (box plot); zkoumání odlehlých hodnot, rezistentní (robustní) charakteristiky; transformace dat, standardizace 5. Analýza závislostí - zobrazení dvojrozměrných dat; Pearsonův a a Spearmanův korelační koeficient; míry kontigence (asociace)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Základy zpracování dat ve společensko-vědním výzkumu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • H. Řezanková. Analýza dat z dotazníkových šetření.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
  • Hendl Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, 2009.
  • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007. (ISBN 978-80-247-1369-4).
  • I. Pecáková. Statistika v terénních průzkumech. Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-039-3.
  • Kadeřábek J. Statistika. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-044-2.
  • PICEK, J., KADEŘÁBEK, J. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a statistiky. TUL, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr