Předmět: Statistika ve společensko-vědním výzkumu 2

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Statistika ve společensko-vědním výzkumu 2
Kód předmětu KAP/SSV2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepty statistického uvažování a s vybranými statistickými procedurami. Pozornost bude věnována vhodnosti použití dané metody, grafické a numerické prezentaci výsledků a jejich správné interpretaci. Tematické okruhy: 1. Počet pravděpodobnosti jako základ statistického uvažování - náhoda, náhodný jev, pojem pravděpodobnosti; náhodná veličina, rozdělení náhodné veličiny; binomické a normální rozdělení 2. Statistické odhadování - náhodný výběr, reprezentativnost, typy výběru; bodový odhad versus intervalový odhad; příklady nejpoužívanějších bodových a intervalových odhadů 3. Rozhodovací problémy a testování hypotéz - principy testování hypotéz; t-testy; Wilcoxonovy testy 4. Statistické metody pro analýzu kategoriální dat - testy pro relativní četnost (binomické rozdělení); kontingenční tabulka; chí-kvadrát test nezávislosti, Fisherův faktoriálový test 5. Regresní a korelační analýza

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Základy počtu pravděpodobnosti. Odhady, základy testování hypotéz.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Doporučená literatura
  • Anděl, J. Statistické metody. Matfyzpress: Praha, 2007. ISBN 978-80-7378-003-6.
  • H. Řezanková. Analýza dat z dotazníkových šetření.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat., 3. přeprac. vydání.. Portál, 2009. ISBN 978-80-736-7482-3.
  • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
  • I. Pecáková. Statistika v terénních průzkumech. Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-039-3.
  • Kadeřábek, J. - Picek, J.:. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a statistiky. Liberec, TUL, 2001.
  • Kadeřábek J. Statistika. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-044-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr