Předmět: Statistické metody ve spolehlivosti

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Statistické metody ve spolehlivosti
Kód předmětu KAP/STS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.-3. Úvod, základní pravděpodobnostní pojmy. Základní modely pro výskyt poruch, pravděpodobnostní rozdělení používaná ve spolehlivosti. 4.-6. Analýza a spolehlivost systému. Systém nezávislých komponent, sériový, paralelní. Důležitost komponent, diagramy spolehlivosti. 7.-9. Odhady v analýze spolehlivosti. Maximálně věrohodné odhady pro cenzorovaná a exponenciálně rozdělená data. Neparametrický přístup, bootstrap, intervaly spolehlivosti. Bayesovský přístup k odhadům v analýze spolehlivosti. 10. Statistická analýza životnosti. 11. Zrychlené testování životnosti. 12. Základní pojmy a modely z teorie obnovy a údržby. 13. Základní pojmy a modely pro strategii údržby. 14. Analýza rizika. Cvičení: Na cvičeních bude procvičována látka vyložená na přednáškách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 110 hodin za semestr
Výstupy z učení
Znalost základních statistických metod v teorii spolehlivosti a jejich použití na reálných nebo simulovaných datech.
Základní znalosti z oblasti matematické analýzy - funkce více proměnných, znalosti aplikování pokročilejších metod matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: V průběhu semestru budou znalosti prověřovány dvěma testy z probírané látky. Termín každého testu bude dopředu oznámen cvičícím. Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z maximálního možného počtu bodů u každého testu. Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • Dráb, V., Moc, L. Teorie spolehlivosti a řízení jakosti, Liberec, skripta VŠST 1992. Liberec, 1992.
  • HYLAND, Arnljot, RAUSAND, Martin. System reliability theory: models and statistical methods. New York: Wiley, 2008. ISBN 0471593974.
  • KAMENICKÝ, Jan, ZAJÍČEK, Jaroslav. Softwarové nástroje spolehlivosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-864-9.
  • MEEKER, William, ESCOBAR, Luis. Statistical methods for reliability data.. New York: John Wiley, 1998. ISBN 0-471-14328-6.
  • MELNICK, Edward, EVERITT, Brian. Encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment. Volume 1. A-C. Chichester: Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-03549-8.
  • SAUNDERS, Sam. Reliability, life testing and the prediction of service lives: for engineers and scientists. New York: Springer, 2007. ISBN 0-387-32522-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr