Předmět: Terénní geografická expedice

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Terénní geografická expedice
Kód předmětu KAP/TGEN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti obdrží cíle exkurze a pokyny pro provedení územního šetření. Prezentují data a následné zhodnocení, výsledky obhajují.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Komplexní geografická expedice soustředěná mimo Liberecký kraj. Expedice je zaměřena na geografické vzdělávání. Cílem je studium geografického prostoru na základě předcházejícího studia základních geografických disciplín. Během expedice navštíví místní školu, kde se dozví o možnostech geografického vzdělávání.
Sběru terénních dat a jejich zpracování metodami GIS Využití GPS pro projektové vyučování Studium procesů v krasovém terénu Organizace školních zeměpisných expedic
Předpoklady
Znalosti základních geografických disciplín

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Aktivní účast na terénním cvičení, prezentace skupinové práce
Doporučená literatura
  • Eduard Hofmann a kol. Integrované terénní vyučování. 2003. ISBN 80-7315-054-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr