Předmět: Úvod do diskrétní matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Úvod do diskrétní matematiky
Kód předmětu KAP/UDM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Kombinatorika - základní kombinatorická pravidla (pravidlo součtu, součinu, princip inkluze a exkluze, Dirichletův princip), variace a kombinace (bez i s opakováním), zobecněné binomické koeficienty, multinomické koeficienty, číselné rozklady (Stirlingova a Bellova čísla). Teorie grafů - základní pojmy, způsoby zadaní grafu (matice sousednosti, incidence), Eulerova věta, Havlův algoritmus, grafové operace, třídy grafů, vzdálenost, souvislost, eulerovské grafy, rovinné grafy, kostra grafu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do řešení lineárních rekurentních vztahů, kombinatoriky a teorie grafů.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Koucký M. Diskrétní matematika II. Skriptum TUL, Liberec, 2003.
  • Koucký M. Sbírka příkladů z diskrétní matematiky. Skripta TUL, Liberec, 2003.
  • Koucký M., Zelinka B. Diskrétní matematika I. Skriptum TUL, Liberec, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr