Předmět: Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky
Kód předmětu KAP/ULAK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení + Individuální konzultace
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Lineární rovnice a maticová algebra, determinant. Lineární algebra (vektorový prostor, lineární kombinace, lineární nezávislost, vlastní čísla a vektory, lineární transformace, diagonalizace). Diskrétní matematika (základy logiky, teorie množin, kombinatoriky a teorie grafů).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 110 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do lineární algebry a diskrétní matematiky.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Jacob B. Linear Functions and Matrix Theory. Springer-Verlag, 1995. Koucký M., Zelinka B.: Diskrétní matematika I. Skriptum (elektronicky) TU Liberec, 2002. Koucký M.: Diskrétní matematika II. Skriptum (elektronicky) TU Liberec, 2002. Koucký M.: Sbírka příkladů z diskrétní matematiky. Skriptum (elektronicky) TU Liberec, 2002.. &, &.
  • Neštřil J., Matoušek, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha, Karolinum, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr