Předmět: Výběrové systémy a systémy se síťovou strukturou

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Výběrové systémy a systémy se síťovou strukturou
Kód předmětu KAP/VSS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní principy a modely zálohování. 2.-4. Dvoustavové výběrové systémy k z n, hlavní varianty (F × G; (ne)obnovované; dualita), výpočet bezporuchovosti, pohotovosti. Vícestavové systémy k z n. 5.-7. Systémy k po sobě jdoucích prvků z n. Lineární a kružnicové uspořádání, jejich hlavní varianty. Výpočet bezporuchovosti, pohotovosti, optimalizace uspořádání prvků. 8.-14. Systémy se síťovou strukturou a jejich spolehlivost. Spolehlivostní modely sítí založené na souvislosti (2/K/all-terminal). Bezporuchovost, zranitelnost. Obecné metody výpočtu bezporuchovosti sítí, problematika výpočetní složitosti. Iterační a algebraické metody výpočtu bezporuchovosti. Horní a dolní odhady bezporuchovosti. Cvičení: Procvičuje se látka vyložená na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost aplikace teoretických poznatků při řešení aplikačně orientovaných úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit s následujícími partiemi: výběrové systémy k prvků z n, k po sobě jdoucích prvků z n, systémy se síťovou strukturou a jejich spolehlivost.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • HARMS, Daryl. Network reliability: experiments with a symbolic algebra environment.
  • CHANG, G. CUI, L. HWANG, F. Reliabilities of Consecutive-k Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2005. ISBN 978-0-7923-6661-4.
  • PHAM, Hoang. Handbook of reliability engineering. London: Springer, 2003. ISBN 1852334533.
  • SHIER, Douglas. Network reliability and algebraic structures. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 0-19-853386-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr