Předmět: Základy geoiformatiky (DVPP)

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Základy geoiformatiky (DVPP)
Kód předmětu KAP/ZGI-D
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Geografické informační systémy a geografická informační věda, definice, základní principy, komponenty. 2. Reprezentace reality v geografických informačních systémech. 3. Datové modely, sběr dat GIS. 3. Prostorové databázové systémy a jejich analýzy. 4. Digitální modely terénu. 5. Aplikace geografických informačních systémů 6. Modelování v GIS. 7. Analytické funkce GIS.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
Výstupy z učení
Geografické informační systémy - historie vědy, definice, komponenty, základní principy a termíny, metody, datové modely, Internet GIS, aplikace a případové studie.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: účast na cvičeních, vypracování a prezentace samostatné práce Zkouška: ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Heywood, I, Cornelius, S., Carver, S. An introduction to geographical information systems. Essex, 2006. ISBN 978-0-13-129317-5.
  • Longley, Paul A. Geographic Information Systems and Science. 2001. ISBN 0-471-89275.
  • TUČEK, J.:. Geografické informační systémy. Praha, 1998.
  • Voženílek, V. Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr