Předmět: Základy geoinformatiky a GIS

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Základy geoinformatiky a GIS
Kód předmětu KAP/ZGIS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Geografická informační věda - GIScience: úvod, předmětu studia, prostorová informace a data. Geoinformatika a její aplikace. 2. Reprezentace reality: digitální data, diskrétní objekty a kontinuální jevy, rastrová a vektorová data, nejistota, metadata. 3. Modelování geografických dat: datové modely. 4. Dálkový průzkum Země: fyzikální podstata metod DPZ. 5. Družicové systémy DPZ. DPZ jako zdroj prostorových dat a informací. 6. Globální družicové navigační systémy: principy zjišťování polohy a navigace. 7. Globální družicové navigační systémy jako zdroj prostorových dat. Aplikace GNSS. 8. Geografické informační systémy: komponenty GIS, funkce GIS, GIS a studium geografie. 9. GIS, kartografie a produkce map. 10. Prostorové analýzy dat: analýzy na základě polohy, analýzy atributové tabulky, překryvné analýzy, vzdálenostní analýzy. 11. Prostorové analýzy rastrových dat: mapová algebra, prostorové interpolace, analýzy povrchů. 12. Internet GIS: distribuovaný GIS, mapové služby a mapové servery. Webová kartografie. 13. Zdroje digitálních geografických dat. 14. GIScience: řízení systému a zásady jeho používání. Etika a rozhodování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Předmět vymezuje pojem geoinformatika, přednášky jsou zaměřeny na průřez problematikou dálkového průzkumu Země, globálních polohových a navigačních systémů a geografických informačních systémů. Důraz je kladen na konkrétní aplikace GIS, DPZ a GNSS v praxi. Zvláštní pozornost je v přednáškách věnována problematice sběru a digitalizace dat, tvorbě datových modelů, teorii databázových systémů, digitálním modelům terénu, modelování ve fyzické a socioekonomické geografii, analytickým funkcím GIS a programovému vybavení GIS.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Povinná účast na cvičeních i přednáškách s povolenou 1 absencí na cvičení a 2 absencí na přednášce. Splnění předepsaných zápočtových prací. Zkouška kombinovaná.
Doporučená literatura
  • MITCHELL,A. GIS Analysis, Vol. 1 geographic Patterns. ESRI Press. Redlands. 186 s., 1999.
  • MITCHELL,A. GIS Analysis, Vol. 2 : Spatial Measurements& Statistics. ESRI Press. Redlands. 238 s., 2005.
  • P. A., GOOGDCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. Geographic Information Systems and Science. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 9780470721445.
  • TUČEK, J.:. Geografické informační systémy. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní