Předmět: Základy statistiky ve zdravotnictví

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Základy statistiky ve zdravotnictví
Kód předmětu KAP/ZSZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Volf Petr, doc. CSc.
Obsah předmětu
Předmět se zabývá metodologií a statistickým zpracováním dat. Přednášky: 1) Reprezentativní a nereprezentativní výzkumné vzorky 2) Metody měření a získávání dat 3) Pilotní studie a její význam 4) Statistické testování, parametrické testy 5) Statistické testování, neparametrické testy, korelace 6) Interpretace výsledků výzkumného šetření, hodnocení vědeckých zpráv Cvičení: 1) Výzkumný vzorek 2) Metody měření a získávání dat 3) Pilotní studie 4) Parametrické statistické testy 5) Neparametrické statistické testy a korelace 6) Interpretace výsledků výzkumného šetření, hodnocení vědeckých zpráv

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 3 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Aplikace statistiky a pravděpodobnosti na řešení jednoduchých problémů při zpracování dat.
Znalosti z informačních technologií v oblasti zdravotnictví a základních metod analýzy dat
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování a obhajoba semestrální práce, písemný test.
Doporučená literatura
  • BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3243-5.
  • HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
  • LEPŠ, J. Biostatistika. České Budějovice: Episteme, 2016. ISBN 978-80-7394-587-9.
  • NEUBAUER, Jiří, Marek SEDLAČÍK a Oldřich KŘÍŽ. Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5.
  • WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.
  • ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1931-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr