Předmět: Úvod do diskrétní matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Úvod do diskrétní matematiky
Kód předmětu KAP/ZZDK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mlýnek Jaroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Význam elektronicky zpracovaných informací v současnosti (cenná aktiva, závislost lidských aktivit na elektronických informacích, nezbytnost zabezpečení informací z hlediska důvěrnosti, integrity dostupnosti). Kryptografie - prostředek k zajištění důvěrnosti, integrity a autentičnosti elektronických informací (základní pojmy, princip šifrování, historie vývoje šifer). Princip užití symetrických a asymetrických šifer, příklady nejužívanějších šifer. Hašovací funkce, kontrolní součty, algoritmy zajišťující integritu informací. Princip vytvoření digitálního podpisu a jeho ověření, vztah mezi digitálním a elektronickým podpisem, praktické užití digitálního podpisu. Úrok, jednoduché a složené úročení, praktické úlohy Spoření a úlohy s tím spojené. Umořování dluhu a úlohy s tím spojené Náhoda a statistika, data, pozorování a měření Měřené znaky a měřící škály, popis dat Statistické charakteristiky - průměr, medián , rozptyl Základy počítání s náhodou Zajímavé úlohy z matematiky náhody - lékařská diagnostika Rozhodování jako statistický problém

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Kontaktní výuka - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Záměrem předmětu je přiblížít studentům několik vybraných oblastí matematiky, které se bezprostředně dotýkají praktického života. Pozornost bude zaměřena na možnosti využití kryptografických metod k zabezpečení elektronických dat. Postupně budou posluchači seznámeni s principy šifrovacích metod, s užitím hašovacích funkcí a digitálního podpisu. Další oblastí zájmu je problematika základních finančních pojmů a operací z pohledu matematiky. Poslední část předmětu je věnována principům matematiky náhody a statistiky, pozornost je věnována především praktickým úlohám a úskalím při zpracování a vyhodnocování dat.
Získání základních znalostí při praktickém použití matematiky - zpracování a vyhodnocování dat, finance a úročení, šifrovací metody .
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Anděl, J. Matematika náhody.. MatfyzPress, Praha, 2003.
  • Bosáková, D. a kol.:. Elektronický podpis. GRADA Praha, 2002. ISBN 80-7263-125-X.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou.. Ekopress, Praha, 2003.
  • Komenda, S. Vypočitatelná náhoda. UP, Olomouc, 2004.
  • Mlýnek, J. Zabezpečení obchodních informací.. Computer Press, Brno, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr