Předmět: Globální problémy

» Seznam fakult » FP » KCH
Název předmětu Globální problémy
Kód předmětu KCH/GLP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<ol><li>Předmět zájmu přírodovědných a humanitních oborů, které zkoumají životní prostředí. Komentář k seznamu doporučené literatury. Ekologické principy. Populační růst a zatížení globálních ekosystémů.</li> <li>Vývoj zemské atmosféry, její složení a stratifikace, proudění v atmosféře, biogeochemické cyklus kyslíku. Klimatické působení oceánů a pevniny, modelování počasí a klimatu.</li> <li>Skleníkový efekt a jeho důsledky: skleníkové plyny a jejich zdroje, biogeochemický cyklus uhlíku, radiační rovnováha v atmosféře, atmosférické zpětné vazby.</li> <li>Původ stratosférického ozónu, mechanismy jeho odbourávání katalytickými reakcemi.</li> <li>Biogeochemické cykly dusíku a síry, aerosoly. Troposférický smog a další atmosférická znečištění, základní metody odsiřování a denitrifikace.</li> <li>Vliv zemědělství na životní prostředí: historický vývoj, Zelená revoluce, půdní degradace, ekologické zemědělství, GMO.</li> <li>Biodiverzita, její vývoj a význam, důsledky snižování druhové rozmanitosti.</li> <li>Globální problémy - historická perspektiva.</li> <li>Energetická bezpečnost.</li> <li>Ukazatele životního prostředí, ekologická stopa, životní cyklus výrobku.</li> <li>Strategie trvalé udržitelnosti, nástroje environmentální politiky a správy.</li> <li>Základy environmentální etiky.</li> <li>Prezentace seminárních prací.</li> <li>Rezerva.</li> </ol>

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními tématy studia životního prostředí.
Základní poznatky oboru včetně praktických dovedností.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie a biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zpracování seminární práce a její obhajoba.
Doporučená literatura
  • Moldan, B., Hák, T., Kolářová, H. K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek, sv.1-5. COŽP UK Praha, 2002.
  • Wright, R.T. Environmental Science. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr