Course: Didactics for Civics 1

» List of faculties » FP » KFL
Course title Didactics for Civics 1
Course code KFL/OD1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • BELZ, Horst a SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. 3. vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4..
  • ČINČERA, Jan et al. Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8439-1..
  • HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3..
  • Kasíková, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál, 2016.ISBN 978-80-262-0983-6..
  • LOKŠOVÁ, Irena a LOKŠA, Jozef. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0374-2..
  • OBST, Otto. Obecná didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5141-1..
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7..
  • SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester