Course: Selected Issues from Humanities 2

» List of faculties » FP » KFL
Course title Selected Issues from Humanities 2
Course code KFL/VOSV2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
 • Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
 • Brabec Martin, Mgr. Ing. Ph.D.
 • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • CRAIG, Edward. Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford & New York, 2002. ISBN 0-19-285421-6..
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 2. vyd. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1342-0..
 • HEYWOOD, Andrew. Politická teorie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-41-4..
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 4. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3..
 • HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír (eds). Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. ISBN 978-80-210-4249-0..
 • MAŘÍKOVÁ, Hana, KŘÍŽKOVÁ, Alena a VOHLÍDALOVÁ, Marta. Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. ISBN 978-80-7419-100-8..
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. ISBN 978-80-86429-87-8..
 • PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-275-2..
 • RENZETTI, Claire M. a CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-246-0525-2..
 • VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2468-3..
 • ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester