Předmět: Didaktika informatiky pro základní školu

» Seznam fakult » FP » KGD
Název předmětu Didaktika informatiky pro základní školu
Kód předmětu KGD/IDZN
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Didaktika informatiky jako vědní obor 2. Výukové metody a formy v informatice 3. Pojmový aparát v informatice, učebnice informatiky 4. Hodnocení a klasifikace v informatice, žákovské portfolio 5. Technické, ekonomické a právní souvislosti 6. Informatika a digitální gramotnost v RVP ZV 7. Rozvoj digitální gramotnosti klíčově a průřezově 8. Informatika kolem nás 9. Základní práce s digitálními technologiemi a bezpečnost 10. Počítače v síti 11. Vyhledávání informací 12. Úprava obrázků a fotografií 13. Tvorba a úprava textů 14. Práce s daty v tabulkách 15. Informační systémy 16. Komunikace a sdílení dat 17. Prezentace dat 18. Kódování informací 19. Tvorba ikonických modelů 20. Převody modelů 21. Petriho sítě ve školním prostředí 22. Algoritmizace v běžném životě 23. Algoritmické úlohy bez počítače 24. Dětské programování 25. Testování v informatice 26. Bobřík informatiky 27. Plánování a tvorba školního kurikula 28. Zahraniční koncepty informatického kurikula ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 16 hodiny/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 44 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se specifiky výuky informatiky, s aplikacemi pedagogických postupů v hodinách informatiky, s možnostmi transformace učiva, s obsahem RVP a příklady ŠVP.
Student má teoretické znalosti v oblasti možných postupů a metod při výuce informatiky; umí připravit aktivity k jednotlivým tematickým celkům učiva; umí si udělat přípravu na vyučovací hodinu; zná souvislosti výuky a oblastí práva, financí a techniky.
Předpoklady
úspěšně zakončené předměty Pedagogicko-psychologického modulu - 1. a 2. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, výstup s 20 minutovou aktivitou, aktivní účast na cvičení Zkouška: diskuse nad tématem ze sylabu a nad přípravou na hodinu
Doporučená literatura
  • kolektiv. Metodický portál RVP.
  • Vaníček J. Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia (3 díly + metodiky).


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr