Předmět: Evoluční biologie

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Evoluční biologie
Kód předmětu KGE/EBI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí o základních evolučních procesech, fylogeneze vývoji bioty od paleozoika do současnosti. Cvičení jsou zaměřeny na vlastní prezentaci evoluce konkrétního taxonu, nebo konkrétního znaku a obhájení vlastního názoru. 1) Vznik vesmíru, vznik sluneční soustavy, vznik Země, zánik Země 2) Vznik života - různé teorie 3) Abiogeneze, stavební cihly života, první vývoj života 4) Evoluční principy 5) Přirozený výběr, genetický polymorfismus 6) Mutace, genetický posun, genový tok a evoluční tahy 7) Evoluce pohlavního rozmnožování a pohlavní výběr 8) Koncepce druhu, speciace 9) Makroevoluce; mikroevoluce 10) Historie vývoje života do konce paleozoika 11) Historie vývoje života od mezozoika do začátku kvartéru 12) Fylogeneze živočichů a rostlin 13) Vznik a vývoj člověka 14) Kritika a obrana evolučních teorií

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 58 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání znalostí o základních evolučních procesech, fylogeneze vývoji bioty od paleozoika do současnosti.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Průběžné hodnocení přípravy a aktivity na cvičeních, hodnocení písemného shrnutí základních informací a případových studiích prezentovaných v práci na cvičeních (zápočet). Ústní zkouška zaměřená na prezentaci a obhajobu vybraných problémů evoluční teorie.
Doporučená literatura
  • Flegr J. Evoluční biologie. Academia, Praha, 2018. ISBN 978-80-200-2796-2.
  • FLEGR J. Úvod do evoluční biologie. Academia, Praha, 2007. ISBN 978-80-200-1539-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr