Předmět: Trvalá udržitelnost a bezpečnost

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Trvalá udržitelnost a bezpečnost
Kód předmětu KGE/TUBN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Loosová Jana, Ing. Ph.D.
  • Kocum Jan, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1.HIA, EIA a další hodnocení vlivů. 2.Úvod do problematiky HIA (Proč HIA potřebujeme, kontext HIA, historie HIA). 3.Screening a scoping (determinanty zdraví, popis screeningu a scopingu). 4.Profilling (zdroje používaných dat, zpráva o zdraví, zdravotní politika). 5.Hodnocení (identifikace pozitivních a negativních dopadů, prioritizace rizik a vlivů). 6.Metody a nástroje HIA, reporting a monitoring (postupy, analýzy, modely, jak formulovat doporučení, indikátory atd.). 7.Implementace HIA a její nástrahy (implementace ve světě, bariéry logistické, technické, politické).

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Metoda Health Impact Assessment (dále jen HIA) umožňuje zohlednit zdraví v různých dokumentech (koncepci, politice, strategii, plánu, programu nebo projektu), popsat vlivy na veřejné zdraví (negativní i pozitivní), stanovit indikátory, posoudit zdroje ohledně dat o zdraví, navrhnout monitoring šitý na míru, určit podmínky pro výběr projektů a především upravit cíle dokumentů tak, aby ochrana a podpora veřejného zdraví byla výsledkem jejich naplňování.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Průběžné hodnocení přípravy a aktivity na cvičeních, hodnocení písemného shrnutí samostatně vypracovaných a prezentovaných v práci.
Doporučená literatura
  • HYNEK, A., HYNEK, N. H., CHRISTIÁN, V. S. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the. 2007.
  • MOLDÁN, B. a kol. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr