Předmět: Úvod do oborové didiaktiky

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Úvod do oborové didiaktiky
Kód předmětu KGE/UDGN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vávra Jaroslav, RNDr. Ph.D.
  • Rubáš Dominik, RNDr.
  • Bendl Tomáš, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1.Úvod do geografického vzdělávání, 2. Historie geografického vzdělávání ve světě (Německo, USA, Velká Británie a další) 3. Historie geografického vzdělávání a na území České republiky 4. Geografické kurikulum ve vybraných státech světa 5. Geografické kurikulum v České republice 6. Geografické biflování a geografické myšlení 7. Filosofické a psychologické přístupy v geografickém vzdělávání 8. Místo, prostor a prostorové myšlení 9. Místo, region a geografické téma 10. Zeměpisné učebnice 11. První výstup ve výuce zeměpisu 2.Filosofické a psychologické přístupy k prostorovosti v geografickém vzdělávání, prostorové myšlení v geografickém vzdělávání. 3.Geografické kurikulum a standardy geografického vzdělávání ve světě, standardy geografického vzdělávání v České republice. 4.Regionální a tematická studia v geografickém vzdělávání. 5.Učebnice v geografickém vzdělávání. 6.Příprava na první výstup v hodině zeměpisu a její realizace 7.Další prostředky (internet, interaktivní tabule, interaktivní učebnice) pro geografa-pedagoga

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Student získá první vhled do problematiky oborové didaktiky zeměpisu, který bude dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu. Udělá si první představu o přípravě a výuce v hodině zeměpisu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Je vyžadována účast na přednáškách. Student prokáže vědomosti v písemném testu, zkoušce. Požadovaná minimální úroveň úspěsnosti je 70 %.
Doporučená literatura
  • Vávra, Jaroslav. Didaktika geografie : od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Sv. 1 . univerzitní knihovna. Liberec, 2006. ISBN 80-7372-083-3 .
  • Výzkumný ústav pedagogický v Praze. RVP ZV (portál rvp.cz). rvp.cz. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr