Předmět: České dějiny středověké

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu České dějiny středověké
Kód předmětu KHI/CDSE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
Anotace: Základní cyklus přednášek k českým středověkým dějinám je časově vymezen od příchodu Slovanů do českých zemí okolo třetiny 6. století do r. 1526. Kromě úvodního seznámení se základní literaturou a stručného nástinu vývoje historického zkoumání problematiky českých dějin středověku (nejvýznamnější osobnosti) jsou přednášky koncipovány do 14 chronologických bloků, v nichž je důraz kladen také na středoevropský kontext českých dějin. Cvičení prohlubují pohled tematicky, důraz je kladen na seznámení se s prameny (včetně jejich edic). Tematické vymezení: 01) Počátky slovanského osídlení českých zemí a jeho vývoj do vzniku Velké Moravy 02) Velká Morava - první státní útvar na našem území a jeho význam 03) Počátky přemyslovských Čech 04) Rozmach českého přemyslovského státu za vlády Boleslava I. a Boleslava II. a následná krize na přelomu tisíciletí 05) Český přemyslovský stát v 11. století 06) Český přemyslovský stát ve 12. století 07) Český přemyslovský stát za Přemysla Otakara I. a Václava I., proces vrcholně středověké transformace 08) Český přemyslovský stát za Přemysla Otakara II., Václava II. a Václava III., dovršení vrcholně středověké transformace 09) Dynastická krize po zavraždění Václava III. a český stát za vlády Jana Lucemburského 10) Země Koruny české za vlády Karla IV. 11) Vláda posledních Lucemburků v českých zemích a husitská revoluce 12) České země za vlády Albrechta Habsburského, Vladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad 13) České země za vlády Jagellonců 14) Shrnutí kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět slouží k pochopení základních vývojových tendencí, postižení souvislostí a vztahů na úrovni politické, hospodářské a kulturní, v časovém rozmezí od prvních státních útvarů až po vymření Jagellonců na českém trůně. Požadavky na studenta: ?úspěšně složený zápočtový test a ústní zkouška Základní cyklus přednášek k českým středověkým dějinám je časově vymezen od příchodu Slovanů do českých zemí okolo třetiny 6. století do r. 1526. Kromě úvodního seznámení se základní literaturou a stručného nástinu vývoje historického zkoumání problematiky českých dějin středověku (nejvýznamnější osobnosti) jsou přednášky koncipovány do 14 chronologických bloků, v nichž je důraz kladen také na středoevropský kontext českých dějin. Cvičení prohlubují pohled tematicky, důraz je kladen na seznámení se s prameny (včetně jejich edic).
Studující získá přehled o středověké společnosti, utváření a významu jejích vrstev v politických, ekonomických, náboženských i kulturncích sférách.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, základní orientace v českých dějinách politických, kulturních, náboženských a hospodářských.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Čornej, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české, sv.V. 1402-1437, Praha - Litomyšl 2000. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr