Předmět: Československé dějiny II (1945-1989)

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Československé dějiny II (1945-1989)
Kód předmětu KHI/CED2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Obnova poválečného Československa, politický a hospodářský systém třetí republiky, zahraniční politika země. 2) Vyrovnání se s nacismem a kolaborací, retribuční soudnictví, postavení neslovanských národnostních menšin. 3) Volby v červnu 1946 a postupné zostřování zápasu o demokracii na pozadí rozpadu antifašistické koalice ve světě. 4) Převzetí monopolní moci v zemi Komunistickou stranou Československa v únoru 1948 a počátek destrukce demokratického systému. 5) Zakladatelské období komunistického režimu v letech 1948-1953, proměna politického a hospodářského systému země a sociální struktury jejího obyvatelstva, industrializace a kolektivizace, charakter KSČ jako strany moci. 6) Kult osobnosti a jeho projevy, kultura v zakladatelském období režimu. 7) Perzekuce skutečných i potencionálních odpůrců režimu, politické procesy konce 40. a 50. let, formy protirežimního odporu, poúnorová emigrace a její činnost. 8) Krize komunistického režimu v letech 1953 a 1956 a umírněná destalinizace země, politický, ekonomicko-sociální a kulturní vývoj Československa v 2. polovině 50. a na počátku 60. let. 9) Politický, kulturní, hospodářský a sociální vývoj Československa v 60. letech 20. stol., snaha o liberalizaci režimu a jeho zefektivnění. 10) Pražské jaro 1968/69 - pokus o reformu socialismu, obnova občanské společnosti, okupace Československa v srpnu 1968 a její důsledky. 11) Porážka reformního hnutí v roce 1969 a postihy jeho aktérů, první fáze tzv. normalizace a perzekuce jejích odpůrců, vnitřní charakter KSČ po "obnovení pořádku". 12) Politický, hospodářský a sociální vývoj Československa v 70. a 1. polovině 80. let 20. století, kultura a každodenní život v "normalizačním" Československu. 13) Opoziční a nonkonformní aktivity v 70. a 80. letech 20. stol. a postihy jejích aktérů, samizdat, Charta 77, underground, nezávislé náboženské aktivity, mírové a ekologické hnutí, působení exilu. 14) Krize normalizačního režimu v druhé polovině 80. let a snahy o její překonání, perestrojka a glasnosť po Československu, aktivizace veřejnosti a vznik nových nezávislých iniciativ, listopadová revoluce v roce 1989. Cvičení: Na přednášky navazují cvičení, kde budou posluchači interpretovat důležité písemné a audiovizuální prameny k dílčím klíčovým tématům sledovaného období a diskutovat o nich. Součástí kurzu je odborná exkurze vztahující se k československým dějinám ve sledovaném období.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Posluchači budou seznámeni s politickým, hospodářským, sociálním a kulturním vývojem Československa od konce 2. světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, a to v potřebném kontextu dějin obecných. Pozornost bude mj. věnována specifickému charakteru třetí republiky (1945-1948), mocenskému nástupu KSČ, radikální proměně čs. státu a společnosti po únoru 1948, nejvýznamnějším politickým krizím (1953, 1956, 1968/69), perzekuci skutečných i potencionálních, resp. vykonstruovaných odpůrců režimu či formám působení protirežimního odboje a opozice. Analyzována pak bude příčina pádu komunistického režimu v roce 1989.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

1) Aktivní účast na cvičeních 2) Schválený seznam prostudované literatury a pramenů (5 odborných monografií, 3 prameny: dobový film, deník/paměti, rozhovor s pamětníkem - např. z webu Paměti národa) - nutno odevzdat minimálně týden před ústní zkouškou 3) Absolvování testu ze základní faktografie
Doporučená literatura
 • BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha, 2001.
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938?1991, díl I: Světová válka a nukleární mír 1938?1964, díl II: Konce dobrodružství 1964?1991. Praha, 2004.
 • HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2017.
 • KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Praha, Academia 2012. ISBN 978-80-200-2043-7..
 • KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945?1969. Praha, 2007.
 • KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2001.
 • KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Praha, 2000.
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953?1956. Brno, 2005.
 • KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948?1960. Praha, 2012.
 • KMEŤ, Norbert ? MARUŠIAK, Juraj (edd.). Slovensko a režim normalizácie. Bratislava - Prešov, 2003.
 • KNAPÍK, Pavel - FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948?1967, 2 sv.. Praha, 2011.
 • KNAPÍK, Pavel. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948?1956. Praha, 2006.
 • KOCIAN, Jiří - PAŽOUT, Jaroslav - VILÍMEK, Tomáš - BALÍK, Stanislav - HLOUŠEK, Vít. Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993. Praha, 2020.
 • KUČERA, Jaroslav. Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945?1946. Jinočany, 1992.
 • KUKLÍK, Jan, et al. Vývoj československého práva 1945?1989. Praha, 2008.
 • LETZ, Robert. Slovenské dejiny VI. 1945-1992. Bratislava, 2021. ISBN 9788081191350.
 • LETZ, Robert. Slovensko v rokoch 1945?1948. Na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava, 1994.
 • LITERA, Bohuslav ? TEJCHMAN, Miroslav ? VYKOUKAL, Jiří. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944?1989. Praha, 2017.
 • LONDÁK, Miroslav ? SIKORA, Stanislav ? LONDÁKOVÁ, Elena. Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960?1967. Bratislava, 2002.
 • OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969?1989. Praha, 2011.
 • PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969?1989. Praha, 2017.
 • PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno, 2008.
 • PEŠEK, Jan ? LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948?1989. Prešov, 2004.
 • PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918?1992, 2. díl: Období 1945?1992. Praha, 2009.
 • RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945?1960. Praha, 2010.
 • RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945-1989. Praha, 2020.
 • RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914?1992 (období 1945-1992). Praha, 2015.
 • STANĚK, Tomáš. Poválečné ?excesy? v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha, 2005.
 • SUK, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha, 2009.
 • WANNER, Jan. Brežněv a východní Evropa. Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr