Předmět: České dějiny do r. 1918

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu České dějiny do r. 1918
Kód předmětu KHI/DDCE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Melanová Miloslava, PhDr.
 • Rychlík Jan, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
1. Úvod. Habsburská monarchie v době Josefa II. Podstata reforem a jejich význam. Podstata procesu tzv. národního obrození. 2. České země v době francouzské revoluce a napoleonských válek 3. České země a habsburská monarchie vdobě předbřeznové (1815-1847) 4. Revoluce 1848-1849 v Rakousku a českých zemích (I. část). Česká politika v roce 1848, počátky česko-německého konfliktu. 5 Revoluce 1848-1849 v Rakousku a českých zemích (II. část). Příprava ústavy, rozpuštění kroměřížského sněmu, Stadionova (okrojovaná) ústava. 6. České země v období neoabsolutismu (Bachova absolutismu). 7. České země v době ústavních experimentů. Říjnový diplom 1860, únorová ústava 1861. Česká politika a její program v šedesátých letech 19. století. Rakousko-uherské vyrovnání. 8. České země po rakousko-uherském vyrovnání (I. část). Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky. Hospodářský, politický, kulturní a sociální vývoj. 9. České země po rakousko-uherském vyrovnání (II. část). Situace včeských zemích a v Rakousko-Uhersku v 90. letech 19. stol. a na počátku 20. stol. 10. České země vrámci Rakousko-Uherska v předvečer I. světové války. 11. Slovensko v letech 1867-1914: politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj po rakousko-uherském vyrovnání 12. České země a Slovensko v letech I. světové války (I. část): Hospodářské, sociální a politické dopady války. Protirakouský odboj domácí a zahraniční. 13. České země a Slovensko za I. světové války (II. část). Politická a hospodářská situace v letech 1917-1918. Vznik nezávislého Československa.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vývoj společnosti, hospodářství a kultury od osvícenských reforem do vzniku samostatného Československa. Dějiny českých zemí a Slovenska v uvedeném období.
Studenti získají znalostí o dějinách českých zemí v rámci habsburské monarchie a Evropy v období od konce 18. století do r. 1918.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost základních událostí a osobností starších českých dějin.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
 • Bělina, P. a kol. Velké dějiny zemí Koruny české XI (1790-1860). Praha - Litomyšl, 2013.
 • Hlavačka, M. České země v 19. stol. (2 sv.). Praha, 2014. ISBN 978-80-7286-219-1.
 • Kořajka, Jiří:. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha 1996.
 • Kvaček, Robert:. České dějiny II.. Praha, 2002.
 • Lněničková, J:. České země v době předbřeznové 1792-1848. Praha 1999.
 • Rychlík, J. 1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Praha, 2018. ISBN 978-80-7429-988-9.
 • Urban, O. česká společnost 1848-1918. Praha, 1982.
 • Urban, Oto. Česká společnost 1848-1918. Praha, 1982.
 • Urban, Otto:. Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978, 2.vyd..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr