Předmět: Didaktika dějepisu I

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Didaktika dějepisu I
Kód předmětu KHI/DID1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ducháček Milan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Jak a kdy přesunout jádro výuky z učitele na žáky? 2) Co vlastně chceme naučit? Od "faktů" k "problémům", dovednostem a cílům. 3) "Udatné" národní dějiny - paradox nebo parodie? 4) Jak vytvořit "dobrý test". Otevřená otázka a ověřování znalostí a dovedností. 5) Jak "zkoušet" tak, aby žáci sami chtěli "k tabuli". Formy, funkce a alternativy hodnocení. 6) Multikulturalita a multifokalita v dějepisné výuce: problém menšin. 7) Dějepisný výlet, exkurze, itinerář a referáty. Cvičení: Cílem cvičení bude připravit studenty na výuku problémově orientovanou a naučit je vytvářet si didaktické materiály (didaktické listy, práce s filmem a fotografií, prezentace, testy aj.) tak, aby odpovídaly snaze přenést jádro výuky z učitele na aktivní spoluúčast žáků. Obsahem cvičení tak bude např. analýza dílčích témat ve starších výukových materiálech, jejich komparace a následné vytváření podkladů pro výuku dílčích témat s důrazem na kognitivní a interpretační dovednosti žáků. V návaznosti na to pak budou studenti promýšlet a vytvářet kontrolní mechanismy (testy a jiné formy ověřování výsledků). Smyslem cvičení je demonstrovat v praxi proměnu cílů dějepisného vyučování od "memorování" k porozumění. Studijní pomůcky: www.dejepis21.cz http://dejinyasoucasnost.cz/ komiksy Příběhy 20. století, https://www.ustrcr.cz/publikace/jeste-jsme-ve-valce/ edice Děsivé dějiny, https://www.knihydobrovsky.cz/desive-dejiny-2703 http://www.moderni-dejiny.cz/ https://www.jsns.cz/ https://www.myjsmetonevzdali.cz/ http://www.pametnaroda.cz/ https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vzdelavaci-projekty/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/spolecenskovedni-oblast https://www.stream.cz/porady/slavnedny https://khanovaskola.cz/schema/17-dejepis

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Cvičení, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahem kurzu je praktická příprava studentů na práci učitelů dějepisu na 2. stupni ZŠ v souladu s proměnami cílů a s důrazem kladeným na učitele v roli nikoli "strážce pravdy", nýbrž "průvodce poznáváním", který předkládá žákům minulost nikoli jako "hotový" soubor "faktů", ale jako problém a prostor k tázání a porozumění v duchu objevného a kooperativního učení. V rámci přednášek se studenti obeznámí s možnostmi ověřování a hodnocení studijních výsledků, s limity konceptu "národních dějin", s úskalími výuky dějin evropských a světových, s otázkami interdisciplinarity, multikulturality a multifokality při práci v současném, často kulturně rozmanitém třídním kolektivu. V rámci cvičení si uvedené výzvy vyzkoušejí v praxi.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura. Podmínky splnění kurzu: Zápočet: odevzdání tří vypracovaných úkolů na základě dobových pramenných materiálů z různých historických epoch se zaměřením na konstruktivistickou didaktiku a budování historické gramotnosti (Seixas-Morton, Big6). Ústní zkouška: absolvování ústní zkoušky či kolokvia na základě vypracovaných úkolů a didaktických úskalí, se kterými se student jako tvůrce materiálů potýkal, včetně návrhů řešení. Online výuka bude uskutečňována jak synchronně (Zoom, přednášky, seminář, cvičení, dialogické řešení problémů), tak asynchronně, na základě samostatné práce studentů dle zadání a práce s materiály (texty, prameny). Materiály a studijní opora budou sdíleny především z cloudového úložiště (OneDrive, Dropbox aj.) příslušného vyučujícího, cvičícího či garanta kurzu. Zpětná vazba k písemným pracím a úkolům bude poskytována opět především synchronně, případně individuálně prostřednictvím konzultací  (opět Zoom atd.) Hodnocení: - zadané práce budou odevzdávány vyučujícímu ve stanovených termínech prostřednictvím tabulek sdílených dokumentů (nikoli mailem) - hodnocení prostřednictvím testů bude probíhat online - v případě kurzů ukončených ústní zkouškou bude zkouška probíhat individuálně, buď v osobním kontaktu dle příslušných hygienických regulí, případně (pokud to charakter kurzu umožní) i online (Zoom).
Doporučená literatura
  • ADLA, Zdeněk ? ČERNÝ, Jiří ? KALOUSEK, Jiří ? ZÁTKA, Pavel:. Obrázky z českých dějin a pověstí. Praha, 2014. ISBN 978-80-00-02831-6.
  • Anglosaská didaktika v praxi - kol. aut. Teaching History Project. https://teachinghistory.org/.
  • ČORNEJ, Petr, et al.:. Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách. Sto událostí, které dramaticky změnily naši historii. Praha, 2001. ISBN 80-86196-33-X.
  • Peter Sexias et al. Historical thinking project. https://teachinghistory.org/.
  • Portál Dějepis 21. Historické myšlení a historická gramotnost. http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky.
  • WINEBURG, Sam. Historical tkinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching the past. Philadelphia, 2001. ISBN 978-1-56639-856-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr