Předmět: Didaktika dějepisu II

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Didaktika dějepisu II
Kód předmětu KHI/DID2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ducháček Milan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Projekt: výzva i postrach pro učitele. 2) Interdisciplinarita a možné typy historicky zaměřených projektů v rámci školního prostředí. 3) Práce v týmu a kooperace, rozdělení rolí, rozpočet a výstup z projektu. 4) Koncept kulturního dědictví a jeho využití ve školní praxi. 5) Jednání s třetí stranou. Práce s pamětníky a úskalí oral history ve škole. 6) Příběhy našich sousedů, Vedem a jiné příklady dobré praxe. 7) Sebehodnocení a prezentace u týmu i jednotlivce. Cvičení: V rámci cvičení si studenti sami vyzkoušejí navrhnout a v týmech vypracovat podklady a horizont očekávání a výstupů různorodých typů projektů spojených s konceptem péče o kulturní dědictví a budování historického povědomí v souladu s cíli RVP. Budou společně promýšlet možná úskalí organizace projektového vyučování a zkoumat limity a možnosti interdisciplinární spolupráce v rámci školy a jiných institucí. Seznámí se s transgeneračním a také s etickým rozměrem práce s pamětníky (v duchu metod orální historie) a s možnostmi a s možností přesahu projektového vyučování do veřejného prostoru. Odevzdání kolektivního výstupu k zápočtu - návrhu projektu - nejpozději na posledním setkání před zápočtovým týdnem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je uvést studenty do praxe organizace projektové výuky. Zatímco nejnovější příručka Paměť a projektové vyučování v dějepise pojednává pouze o čistě oborových projektech, na mnoha školách již funguje projektová výuka jako mezioborová součást celoročního či pololetního učebního plánu, přičemž se zde otevírá široký prostor pro interdisciplinární spolupráci a propojení např. s konceptem péče o kulturní dědictví. Kurz by měl tedy nastínit různorodé formy projektové výuky a zaměřit se zejména na praktický průběh, organizační nároky, přesah a smysl projektů. Studenti se setkají s mezioborovou spoluprací v rámci školy, s problematikou rozpočtu a ohodnocení práce spojené s projektovou výukou a např. i s transgeneračním a etickým rozměrem práce s pamětníky či otázkami spolupráce školy s veřejnými institucemi. Praktickým výstupem kurzu v rámci cvičení bude skupinová práce na tvorbě koncepce a podkladů konkrétních projektů spojených s recepcí kulturního dědictví.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; prostudovaná doporučená literatura, autoevaulace/sebereflexe/formativní (sebe)hodnocení.
Doporučená literatura
 • FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8.
 • MÄRZ, Josef, LENCOVÁ, Hana a kol. Brána školního dějepisu otevřená. Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-451-6.
 • NAJBERT, Jaroslav - PALATKA, Stanislav. Expedice Podyjí: Devět mlýnů a Podmolí: Náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních škol. http://www.dejepis21.cz/expedice-podyji. Praha - Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87912-06-5.
 • Peter Sexias et al. Historical thinking project. https://teachinghistory.org/.
 • Portál Dějepis 21. Historické myšlení a historická gramotnost. http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky.
 • ŠUSTROVÁ, Radka, HÉDLOVÁ, Luba (eds.). Česká pamět. Národ, dějiny a místa paměti. Praha, 2015. ISBN 978-80-200-2411-4.
 • VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasův paměti. teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, 2007. ISBN 978-80-7285-0.
 • WINEBURG, Sam. Why learn history (when it´s already on your phone). Chicago - London, 2018. ISBN 978-0-226-35721-8.
 • WINEBURG, Sam. Why learn history (when it´s alredy on your phone). Chicago - London, 2018.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr