Předmět: Dějiny pravěku

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Dějiny pravěku
Kód předmětu KHI/DPRBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
Anotace: Přednášky nejprve představí prehistorii jako vědní obor s jeho základními metodologickými přístupy. Bude věnována pozornost dějinám pravěku a rané době historické (do příchodu Slovanů na naše území) s důrazem na vývoj na území ČR a ve střední Evropě. Tematické vymezení: 01)-02) Vymezení problematiky dějin pravěku - prehistorie, protohistorie a archeologie. Metody archeologické práce 03) Vývoj názorů na původ člověka, proces antropogeneze 04) Mladší paleolit a mezolit 05) Neolitická revoluce a její význam v lidských dějinách 06) Neolit 07) Eneolit 08) Starší a střední doba bronzová 09) Mladší a pozdní doba bronzová 10) Doba halštatská 11) Doba laténská - keltská civilizace a její dědictví 12)-13) Doba římská a stěhování národů 14) Shrnutí kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 31 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 31 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky nejprve představí prehistorii jako vědní obor s jeho základními metodologickými přístupy. Bude věnována pozornost dějinám pravěku a rané době historické (do příchodu Slovanů na naše území) s důrazem na vývoj na území ČR a ve střední Evropě.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Mandelová, H. a spol. Dějiny pravěku a starověku. Liberec.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr