Předmět: Film jako historický pramen

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Film jako historický pramen
Kód předmětu KHI/FHPRO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s fenoménem politické propagandy vedené prostřednictvím filmu. Film se díky technickému pokroku stal v druhé polovině 20. století jedním z nejúčinnějších prostředků propagandy nejrůznějších ideologií. Film byl, je a bude zneužíván jako nástroj politické propagandy různými politickými systémy. Zvláště nebezpečné to pak je v prostředí totalitních režimů, kde nejsou vytvořeny podmínky pro názorovou pluralitu. Propagandistický film je film, jehož cílem je s diváky politicky manipulovat. To se může dít otevřeně nebo skrytě skrz obsah a formu filmu. Nedílnou součástí tohoto kurzu bude práce s dobovým propagandistickým filmem. Tematické vymezení: 01) Film jako nástroj politické propagandy - úvod 02) Film jako nástroj politické propagandy totalitních režimů 03) Propagandistický film v době nacionálního socialismu 04) Propagandistický film v zemích sovětského bloku 05) Propagandistický film a studená válka 06) Hraný film a politická propaganda 07) Dokumentární film a politická propaganda 08) Propagandistický film a politická perzekuce a procesy 09) Propagandistický film jako nástroj manipulace a dětmi a mládeží 10) Manipulace s dějinami a film 11) Umělci ve službách politické propagandy totalitních režimů 12) Projekce vybraného filmu a diskuse o něm I 13) Projekce vybraného filmu a diskuse o něm II 14) Shrnutí kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studující s problematikou využití filmového materiálu (hrané, dokumentární, profesionální i amatérské filmové záznamy) jako historického pramenu v nejširším slova smyslu. Zvláštní pozornost věnujeme fenoménu politické propagandy vedené prostřednictvím filmových záznamů. Film se díky technickému pokroku stal v druhé polovině 20. století jedním z nejúčinnějších médií, které působilo (a působí) na širokou veřejnost. Ovlivňuje její názory a postoje, způsoby sociálního chování, jazyk, módní trendy a řadu dalších oblastí každodenního života. Film je zároveň jedním z nejúčinnějších prostředků propagandy nejrůznějších ideologií. Film byl, je a bude zneužíván jako nástroj politické propagandy různými politickými systémy. Zvláště nebezpečné se to pak jeví v prostředí totalitních režimů, kde nejsou vytvořeny podmínky pro názorovou pluralitu a obranu demokratických principů a lidských práv. Nedílnou součástí tohoto kurzu bude práce s dobovými filmovými záznamy.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na kurzu, kolokvium.
Doporučená literatura
  • Bednařík, P. Arizace české kinematografie. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr