Předmět: Historický seminář I.

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Historický seminář I.
Kód předmětu KHI/HIS1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s vývojem knižní kultury v českých zemích a střední Evropě od druhé poloviny 15. do počátku 20. století. Výklad především osvětlí počátky a vývoj české knižní tvorby od konce 15. do počátku 20. století. Zaměří se na knihtiskařskou a knihařskou terminologii jako specifikum řemesla a oboru. Na příkladech vybraných tiskařů z Prahy a jiných lokalit z českých zemí budou vysvětlena témata jako financování tisků, technické zpracování knihy, společenský dopad zvýšené reprodukce informací (cenzura, zákazy tisku, trestní stíhání autorů a vydavatelů knih). Absolventi kurzu současně získají rozhled po základní knihovědné literatuře a využitelnosti starých tisků jako mnohostranného pramene historikova bádání. Přednášky: 1) Kniha a její části - fyzický popis, terminologie a definice, výroba, výzdoba 2) Předchůdci tištěné knihy, rukopisy. Písmo a jeho vývoj obecně (od piktogramů ke grafémům) 3) Psací látky, prostředky a jejich nositelé (kámen, dřevo, textil, papyrus, pergamen a papír) 4) Podoby knihy v českých dějinách od středověku (inkunábule, paleotypy, cimélie, faksimile, falza) 5) Od autora ke čtenáři: tiskař, knihkupec, knihovník. Vztah ke knize v intelektuálním i venkovském prostředí (bibliofilie a bibliofobie) 6) Uložení knih (knihovny, muzea, archivy, soukromé sbírky) a typy knihoven kdysi a nyní (knihovny šlechtické, měšťanské a církevní; státní, soukromé), péče o knihy 7) Kniha jako historikův pramen (výzkum knihy coby společenského fenoménu): prostředek fixace paměti, reprezentace i obživy Cvičení: Předmět je koncipován rovněž jako praktický, a to v rámci práce se starými tisky v seminářích při katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně Liberec.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je praktické uplatnění dovedností při práci s archivními i tiskem vydanými prameny a odbornou literaturou. Posluchači budou rozvíjet nabyté znalosti postupů historikovy práce při heuristice, kritice pramenů i literatury a tvorbě seminární práce v různých oblastech historie.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní práce v semináři při katalogizaci starých tisků v KVK. Odevzdání zpracovaných kat. listů do 30. 6. 2023 elektronicky.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr