Předmět: Historický seminář II.

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Historický seminář II.
Kód předmětu KHI/HIS2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V akademickém roce 2021/22 bude vyučován seminář Pražské jaro 1968/69 z osobní perspektivy, který si klade za cíl seznámit studenty s problematikou reformního hnutí v Československu na konci 60. let 20. stol. a s počátky tzv. normalizace a se základními metodami oral history, kterou si vyzkouší aplikovat na výše uvedeném tématu. Studenti si osvojí základní teoretické znalosti problematiky vedení rozhovorů s pamětníky metodou oral history a následného zpracování a analýzy nahrávek. Tyto znalosti pak budou aplikovat v praxi. Jejich úkolem bude uskutečnit rozhovor s minimálně dvěma pamětníky pražského jara, přičemž se nemusí jednat pouze o aktivní účastníky reformního hnutí, ale i o politicky a společensky méně angažované nebo neangažované občany. Součástí kurzu je i práce s dokumenty získanými z osobních archivů narátorů, případně z dalších zdrojů. Přednášky: 1) Oral history I - hlavní metodologická východiska a význam výpovědi pamětníků jako historického pramene, instituce zabývající se oral history v ČR, právní a etické aspekty, orální historie ve vědeckých, vzdělávacích a jiných projektech. 2) Oral history II - techniky sběru dat v orální historii a biografickém výzkumu, tematicky orientované narativně-biografické interview, příprava nahrávání a jeho průběh, zpracování rozhovoru, možnosti analýzy interview. 3) Oral history III - exkurze do některé z institucí zabývajících se oral history (Centrum orální historie ÚSD AV ČR, v.v.i., Post bellum, Živá paměť). 4) Kořeny Pražského jara - politický, sociální, hospodářský a kulturní vývoj v Československu od roku 1948 do 60. let 20. století. 5) Pokus o reformu socialismu po lednu 1968 - vstup médií a veřejnosti do politického života země, obnova občanské společnosti, příprava politických a hospodářských reforem, mezinárodní aspekty. 6) Okupace Československa v srpnu 1968 a její následky - průběh okupace, její odmítnutí čs. politickou reprezentací, spontánní odpor obyvatelstva, moskevská jednání mezi čs. a sovětskou politickou reprezentací, politický vývoj po podpisu tzv. moskevského protokolu 27. srpna 1968, odpor v řadách veřejnosti proti postupnému ústupu od reformního procesu. 7) "Obnovení pořádku" - nástup Gustáva Husáka do čela KSČ v dubnu 1969, likvidace a "znormalizování" nezávislých organizací a médií, poslední masové protestní vystoupení obyvatelstva v srpnu 1969 a jeho potlačení, první fáze opozice proti husákovskému tzv. normalizačnímu režimu a její likvidace. Semináře: Semináře, úzce spojené s přednáškami, budou sloužit k diskusi jak o dílčích aspektech pražského jara 1968/69, tak i o teoretických otázkách metody oral historie a o problémech s její aplikací. Studenti budou průběžně prezentovat výsledky své práce. Výsledkem semináře bude elektronická publikace obsahující přepisy rozhovorů a pamětníky s faksimilemi dokumentů z jejich osobních fondů, jež bude publikována na stránkách katedry historie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je praktické uplatnění dovedností při práci s archivními i tiskem vydanými prameny a odbornou literaturou. Posluchači budou rozvíjet nabyté znalosti postupů historikovy práce při heuristice, kritice pramenů i literatury a tvorbě seminární práce v různých oblastech historie.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na výuce; splnění zadaných úkolů; vypracování seminární práce.
Doporučená literatura
 • Československo roku 1968, 1. díl: obrodný proces, 2. díl: počátky normalizace,. Praha, 1993.
 • DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu. Praha, 2006.
 • HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
 • MAŇÁK, Jiří. Od ústupu k porážce, od omezování k likvidaci. Postup ?normalizace? a jeho vyvrcholení v ?očistě? liberecké okresní organizace Komunistické strany Československa. Praha, 2011.
 • PAUER, Jan. Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí ? plánování ? provedení. Praha, 2004.
 • PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha, 2008.
 • VANĚK, Miroslav ? MÜCKE, Pavel ? PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr