Předmět: Kultura a umění v moderní době I - architektura

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Kultura a umění v moderní době I - architektura
Kód předmětu KHI/KUA1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Časové a obsahové vymezení, základní chronologie. 2) Klasicismus. 3) Historismus jako recepce slohů, vliv vídeňské urbanistické koncepce na vývoj gründerské architektury v českých zemích. 4) Secese a její formy v architektuře. 5) Funkcionalismus a jeho německy hovořící architekti. 6) Formy bydlení ve 20. století - nájemní dům, kolektivní bydlení. 7) Sial a jeho stavby zejména v Liberci a okolí. Cvičení: Cvičení budou zaměřena na procvičení chronologie a terminologie; pokud to bude možné, budou se konat v intravilánu města Liberec 1) Základní chronologická linka. 2) Klasicismus na příkladu městské části V - Kristiánov. 3) Liberecké zahradní město. 4) Jablonec nad Nisou jako město secesního stavitelství. 5) Realizace Heinricha Lauterbacha v Jablonci nad Nisou. 6) Sídliště a jeho formy ve 20. století. 7) Horský hotel Ještěd.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje architektury v 19. a 20. století. Přednášky a k nim doplňující cvičení (v terénu před originály) jsou koncipovány chronologicky od klasicismu přes jednotlivé formy historismu, secesi, funkcionalismus po formy bydlení ve 20. století. Důraz bude kladen na regionální specifika, na německy hovořící architekty (Lossow a Kühne, Rudolf Bitzan, Heinrich Lauterbach, Max Kühn a další) či působení skupiny Sial.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Základní zájem o dějiny umění, znalost terminologie. Ochota navštívit vybrané objekty v Libereckém kraji.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Kolokvium

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; kolokvium; prostudovaná doporučená literatura. V případě distanční výuky bude předmět realizován formou setkání (např. Google Meet) a individuálních konzultací.
Doporučená literatura
  • KOHOUT, Michal a Rostislav ŠVÁCHA, ed. Česká republika - moderní architektura. Praha, 2014. ISBN 978-80-903826-0-2.
  • SEDLÁKOVÁ, Radomíra a Pavel FRIČ. 20. století české architektury. Praha, 2006. ISBN 80-86652-24-6.
  • Šefců, O.:. Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-3120-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr