Předmět: Kultura a umění v moderní době II - výtvarné umění

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Kultura a umění v moderní době II - výtvarné umění
Kód předmětu KHI/KUV1O
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje výtvarného umění a kultury v 19. a 20. století. Přednášky a na ně navazující cvičení jsou koncipovány chronologicky, hlavní pozornost bude věnována námětovým okruhům a jejich vývoji ve vymezeném časovém úseku. Výuka bude zaměřena na interpretaci vybraných děl a možnosti jejich didaktickému využití. Přednášky: 1) Umělecké spolky a jejich úloha při formování výstavních aktivit v 19. století zejména v Praze a Brně. 2) Krajinomalba a její význam na cestě k modernímu výrazu. 3) Historická malba jako názorná ukázka prosazování národnostních zájmů. 4) Národní styl, vznik a interpretace. 5) Sorela a zneužití výtvarné kultury v politice. 6) Informel a abstrakce jako svobodné formy vyjadřování. 7) Postmoderní přístupy. Cvičení: Cvičení budou zaměřena na interpretaci a aplikaci zejména odborné terminologie. V rámci interpretace dobových textů budou studenti zpracovávat samostatně úkoly z oblasti dobové prezentace vybraných výtvarných umělců klasické české moderny okruhu Osma a francouzské školy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
LS 2022 bude zaměřen na klasickou českou modernu, zejména období od 1890 do 1945. Předpokládá se aktivní práce se zadanými texty a vypracování zadaných úkolů navazujících na probíraná témata. Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje výtvarného umění a kultury v 19. a 20. století. Přednášky a na ně navazující cvičení jsou koncipovány chronologicky, hlavní pozornost bude věnována námětovým okruhům a jejich vývoji ve vymezeném časovém úseku. Výuka bude zaměřena na interpretaci vybraných děl a možnosti jejich didaktického využití v případě studentů se specializací v pedagogice. Součástí cvičení bude práce s novodobými prameny k tématu výtvarného umění první poloviny 20. století se zaměřením na klasickou českou modernu.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
 • Bregantová, P.:. Dějiny českého výtvarného umění (V), 1939?1958. Praha, 2005. ISBN 80-200-1390-3.
 • Habánová Anna. Metznerbund: dějiny uměleckého spolku Metznerbund. Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-322-5.
 • HNÍDKOVÁ, Vendula ? VYBÍRAL, Jindřich. Národní styl, kultura a politika. Praha, 2013. ISBN 978-80-86863-62-7.
 • HOJDA, Zdeněk ? PRAHL, Roman. Kunstverein nebo Künstlerverein?: hnutí umělců v Praze 1830?1856. Praha, 2004.
 • Lahoda, V.:. Český kubismus. Brána, 1996.
 • Lahoda, V. (ed.):. Dějiny českého výtvarného umění. 4,1/4,2, 1890-1938. Praha, 1998. ISBN 80-200-0587-0.
 • LINDAUROVÁ, Lenka ? PROCHÁZKOVÁ, Bára (edd.). Mezera: mladé umění v Česku 1990?2014, Praha, Společnost Jindřicha Chalupeckého. 2014. ISBN 978-80-905317-3-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr