Předmět: Kultura a umění v moderní době II - výtvarné umění

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Kultura a umění v moderní době II - výtvarné umění
Kód předmětu KHI/KUV1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje výtvarného umění a kultury v 19. a 20. století. Přednášky a na ně navazující cvičení jsou koncipovány chronologicky, hlavní pozornost bude věnována námětovým okruhům a jejich vývoji ve vymezeném časovém úseku. Výuka bude zaměřena na interpretaci vybraných děl a možnosti jejich didaktickému využití. Přednášky: 1) Umělecké spolky a jejich úloha při formování výstavních aktivit v 19. století zejména v Praze a Brně. 2) Krajinomalba a její význam na cestě k modernímu výrazu. 3) Historická malba jako názorná ukázka prosazování národnostních zájmů. 4) Národní styl, vznik a interpretace. 5) Sorela a zneužití výtvarné kultury v politice. 6) Informel a abstrakce jako svobodné formy vyjadřování. 7) Postmoderní přístupy. Cvičení: Cvičení budou zaměřena na interpretaci a aplikaci zejména odborné terminologie. Část cvičení bude vedena před originály v Oblastní galerii Liberec. 1) Ludwig Kohl - Caspar David Friedrich. 2) Wilhelm Riedel - Daubigny - Eugen Boudin. 3) Josef Mánes - Mikoláš Aleš - Josef Bergler. 4) Miloš Jiránek - Joža Uprka - Dušan Jurkovič. 5) Stalinův pomník. 6) Aleš Veselý - Mikuláš Medek - Jan Koblasa. 7) Cena Jindřicha Chalupeckého.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje výtvarného umění a kultury v 19. a 20. století. Přednášky a na ně navazující cvičení jsou koncipovány chronologicky, hlavní pozornost bude věnována námětovým okruhům a jejich vývoji ve vymezeném časovém úseku. Výuka bude zaměřena na interpretaci vybraných děl a možnosti jejich didaktickému využití.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr