Předmět: Národy a nacionalismus

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Národy a nacionalismus
Kód předmětu KHI/NACIT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rychlík Jan, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Lekce (tematické okruhy): 1) Co je národ. Různá pojetí národa. Objektivistické (primordiální) teorie národa: národy v nějaké podobě existovaly vždy; subjektivistické pojetí národa: národ je moderní konstrukt a produkt vzniku kapitalismu a občanské společnosti. Rozdíl mezi občanským (politickým) pojetím národa (národ jako občané státu) a kulturně-etnickým pojetím (národ jako společenství lidí hlásící se k určitému národnímu programu); problém objektivně viditelných znaků národa. 2) Vznik a vývoj moderních národů v Evropě; vznik nacionalismu jako politického programu a jako ideologie; proměny nacionalismu v 19. a 20. století. 3) Formování národní identity; objektivní vlivy na formování národní identity a subjektivní se přihlášení ke konkrétní národnosti; možnosti změny národní identity člověka; dobrovolná a nucená asimilace. 4) Konflikty mezi národy; druhy národnostních konfliktů; možnosti pokojného řešení národnostních sporů; násilné řešení národnostních sporů: exterminace, expulze, anexe/secese, asimilace; integrace národnostních skupin do většinové společnosti; 5) Národní stát a národnostní (mnohonárodnostní) stát; národnostní konflikty mezi státy a možnosti jejich řešení. 6) Vznik mnohonárodních států a jejich dezintegrace; rozpady národnostních států a jejich nahrazení (quasi)národními státy v 19. a 20. století: osmanská říše, Ruská říše, Rakousko-Uhersko. 7) Dezintegrace mnohonárodnostních států ve 20. a 21. století: Československo, Jugoslávie, Sovětský svaz (SSSR) (každému mnohonárodnostnímu státu je věnována alespoň jedna zvláštní přednáška). 8) Shrnutí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Účelem cyklu přednášek je seznámit studenty s různými koncepty národa a nacionalismu a poukázat na význam nacionalismu jako ideologie v 19. a 20. století. Cvičení: Přednášky jsou doplněny cvičeními při nichž studenti interpretují důležité prameny týkající se klíčových období a diskutují o nich (mimo jiné: podstatné rysy nacionální propagandy, pokusy o změnu národní identity obyvatelstva, kořeny a geneze národnostních konfliktů, příčiny a průběh rozpadu mnohonárodnostních států).
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; prostudovaná doporučená literatura. Každý student musí přečíst alespoň tři knihy týkající se probírané látky (ne nutně ze seznamu) a napsat z nich krátký konspekt.
Doporučená literatura
 • Arnošt (Ernest)Gellner:. Národy a nacionalismus.
 • Eric Hobsbawm. Národy a nacionalismus po roce 1780. Program, mýty, realita.
 • Galandauer, J. Vznik Československé republiky 1918. Praha 1988.
 • Jan Rychlík a kol. Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření balkánských národů.
 • Jan Rychlík a kol. Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století.
 • Jan Rychlík. Rozdělení Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-19.
 • Jan Rychlík. 1918 ? vznik Československa a rozpad RakouskaUherska.
 • Miroslav Hroch. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. 2009.
 • Miroslav Hroch. Pohledy na národ a nacionalismus.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr