Předmět: Novější české dějiny I (1780-1848)

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Novější české dějiny I (1780-1848)
Kód předmětu KHI/NCD1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky se zaměřují na politický vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie v první půli tzv. dlouhého 19. století. V průběhu této etapy se výrazně měnily mocenské vztahy v Evropě, které působily jak na mezinárodní postavení monarchie, tak na její vnitřní vývoj. V tomto kontextu budou pojednány proměny politického systému monarchie a postavení českých zemí v jejím rámci do revolučního roku 1848. Přednášky také zachytí hospodářský, náboženský a kulturní život v českých zemích. Přednášky: 1) Osvícenské reformy Josefa II. a Leopolda II. Habsburská monarchie a české země v době Velké francouzské revoluce a napoleonských válek (zánik Svaté říše římské, vznik rakouského císařství). 2) Vídeňský kongres, Svatá aliance, konstituování Německého spolku a české země. Metternichovský absolutismus a české země. Evropské revoluční vlny v první půli 19. století a jejich ohlas v českých zemích. 3) Hospodářský vývoj českých zemí v rámci monarchie (industrializace, její vliv na strukturu společnosti a proměny krajiny). 4) Transformace "tradiční" stavovské společnosti od zrušení nevolnictví po konec poddanství (1781-1848). Měšťanstvo jako sílící politická a podnikatelská vrstva české společnosti. Venkovské obyvatelstvo a jeho smýšlení. 5) České národní hnutí - jeho rozvoj, reprezentanti a přívrženci. Utváření slovenského národního vědomí. 6) František II. a Ferdinand V. - specifika jejich vlády. Katolická církev, nekatolická vyznání a (právní) změny v postavení Židů. Proměny školství a vzdělanosti 1774-1848. 7) Německá a česká literatura a divadlo. Její představitelé v českých zemích. Nové styly: Klasicismus, romantismus, biedermeier. Cvičení: Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující v samostatných prezentacích prokáží schopnost pracovat s dobovými prameny textovými i obrazovými a kriticky formulovat závěry z prostudované odborné literatury

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky se zaměřují na politický vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie v první půli tzv. dlouhého 19. století. V průběhu této etapy se výrazně měnily mocenské vztahy v Evropě, které působily jak na mezinárodní postavení monarchie, tak na její vnitřní vývoj. V tomto kontextu budou pojednány proměny politického systému monarchie a postavení českých zemí v jejím rámci do revolučního roku 1848. Přednášky také zachytí hospodářský, náboženský a kulturní život v českých zemích.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Prezentace vypracovaných námětů a zaslání def. verze prezentací v el. formě vyučujícímu se uskuteční do 14. 1. 2022. Ukončení předmětu proběhne ústní zkouškou v lednu či v únoru 2022, a to rozpravou nad odbornou literaturou v rámci témat stanovených pro tento semestr. Ze zaslaného seznamu edic dobových pramenů si studující vyberou tři, stejně jako z odborné literatury pro období 1780-1848 si zvolí tři monografie, nad nimiž bude vedena odborná rozprava ve formě ústní zkoušky. Výběr lze konzultovat průběžně v ZS e-mailem, ev. ústně. Soupis vybraných 3 pramenů a 3 monografií je nutno zaslat vyučujícímu nejpozději týden před ústní zkouškou v lednu či únoru 2022.
Doporučená literatura
  • Velké dějiny zemí Koruny české, XIa-XIb (1792-1860). Praha-Litomyšl, 2013. ISBN 978-80-7432-348-5.
  • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha, 1996. ISBN 80-7203-022-1.
  • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové 1792-1848. Praha, 1999. ISBN 80-85983-27-3.
  • PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí. Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1544-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr