Předmět: Novější české dějiny II (1848-1918)

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Novější české dějiny II (1848-1918)
Kód předmětu KHI/NCD2O
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky se zaměřují na politický vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie v první půli tzv. dlouhého 19. století. V průběhu této etapy se výrazně měnily mocenské vztahy v Evropě, které působily jak na mezinárodní postavení monarchie, tak na její vnitřní vývoj. V tomto kontextu budou pojednány proměny politického systému monarchie a postavení českých zemí v jejím rámci do revolučního roku 1848. Přednášky také zachytí hospodářský, náboženský a kulturní život v českých zemích.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Janáček, J. České dějiny. Doba předbělohorská I/1-2, Praha 1968-1984.
  • Maur, E. Československé dějiny 1648-1781, Praha 1976.
  • Vorel, P. Velké dějiny Zemí koruny české, VII, Praha 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr