Předmět: Novější české dějiny II (1848-1918)

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Novější české dějiny II (1848-1918)
Kód předmětu KHI/NCD2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ducháček Milan, PhDr. Ph.D.
 • Rychlík Jan, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
1. Revoluce 1848-1849 v Rakousku a českých zemích (I. část). Česká politika v roce 1848, počátky česko-německého konfliktu. 2. Revoluce 1848-1849 v Rakousku a českých zemích (II. část). Příprava ústavy, rozpuštění kroměřížského sněmu, Stadionova (okrojovaná) ústava. 3. České země v období neoabsolutismu (Bachova absolutismu). 4. České země v době ústavních experimentů. Říjnový diplom 1860, únorová ústava 1861. Česká politika a její program v šedesátých letech 19. století. Rakousko-uherské vyrovnání. 5. České země po rakousko-uherském vyrovnání (I. část). Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky. Hospodářský, politický, kulturní a sociální vývoj. 6. České země po rakousko-uherském vyrovnání (II. část). Situace včeských zemích a v Rakousko-Uhersku v 90. letech 19. stol. a na počátku 20. stol. 7. České země vrámci Rakousko-Uherska v předvečer I. světové války. 8. Slovensko v letech 1867-1914: politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj po rakousko-uherském vyrovnání 9. České země a Slovensko v letech I. světové války (I. část): Hospodářské, sociální a politické dopady války. Protirakouský odboj domácí a zahraniční. 10. České země a Slovensko za I. světové války (II. část). Politická a hospodářská situace v letech 1917-1918. Vznik nezávislého Československa.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je vysvětlit hlavní problémy českých dějin od revoluce v roce 1848 do vzniku československého státu. Výklad nepostihuje jen vývoj etnicky českého obyvatelstva, ale všímá si všech národních skupin žijících v českých zemích, tedy v první řadě vedle Čechů také Němců. Důraz je kladen na skutečnost, že české dějiny nejsou jen dějinami Čech, protože vývoj na Moravě a především ve Slezsku byl v mnoha ohledech odlišný. Pozornost je věnována také vývoji na Slovensku, protože bez něj nelze pochopit logiku vzniku československého státu v roce 1918. Dějiny českých zemí jsou zasazeny do kontextu vývoje habsburské monarchie, kterou obyvatelé českých zemí spoluutvářeli a jejímž vývojem byli naopak ovlivňováni. Pozornost je dále věnována mezinárodním vztahům, především pak jejich vývoji v době první světové války. Cvičení: Na přednášky navazují cvičení, kde budou posluchači interpretovat důležité prameny k dílčím klíčovým tématům sledovaného období a diskutovat o nich.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

odmínky udělení zápočtu a přistoupení ke zkoušce: Odevzdání individuální bibliografie četby k tématu kurzu v standardním bibliografické úzu FP TUL, 5 knižních monografií a 5 studií z odbornách periodik. Deadline LS 23: 25. 5. 2023
Doporučená literatura
 • Bělina, P. a kol. Velké dějiny zemí Koruny české XI (1790-1860). Praha - Litomyšl, 2013.
 • Hlavačka, M. České země v 19. stol. (2 sv.). Praha, 2014. ISBN 978-80-7286-219-1.
 • Kořajka, Jiří:. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha 1996.
 • Kvaček, Robert:. České dějiny II.. Praha, 2002.
 • Rychlík, J. 1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Praha, 2018. ISBN 978-80-7429-988-9.
 • Urban, Oto. Česká společnost 1848-1918. Praha, 1982.
 • Urban, Otto:. Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978, 2.vyd..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr