Předmět: Problémy didaktiky dějepisu II - Dějepis, kulturní dědictví a volný čas

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Problémy didaktiky dějepisu II - Dějepis, kulturní dědictví a volný čas
Kód předmětu KHI/PDI2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ducháček Milan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Absence koncepce historického vzdělávání na 1. stupni. 2) Jubilea a svátky namísto dynastií a dat: proměna objektu výuky vlastivědy. 3) Rodinná paměť a aktivizace; objevné a kooperativní učení. 4) Starověk ve škole aneb co si přivézt z dovolené. 5) Středověk v nás čili Jedeme na hrad. 6) Každodennost a vesnice: archeoskanzeny a re-enactment. 7) Paměť krajiny a pověsti regionu. Cvičení: V rámci cvičeni si studenti vytvoří na základě knihovních, archivních a jiných rešerší vlastní didaktické podklady a metodiku k výuce dílčího tématu/okruhu/problému. Využijí přitom různorodých materiálů od publicistiky přes web, audiovizuální zdroje až ke komiksu či turistickým průvodcům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je nabídnout studentům prostor k zamyšlení nad návazností výuky dějepisu na učivo 1. stupně ZŠ a nad funkcí, kterou pro většinu společnosti (zejména pak rodičovské veřejnosti) plní historické povědomí. Kurz tak poslouží k tomu, aby si studenti hlouběji uvědomili společenskou funkci, kterou dějepis plní, a recepci předmětu laickou veřejností, jež zásadně ovlivňuje vnímání smyslu výuky dějepisu ve škole. Jak přednášky, tak cvičení se zaměří na volnočasové funkce historie a recepci kulturního dědictví pohledem nikoli odborných institucí, nýbrž očima běžného člověka, trávícího volný čas na dovolené, o víkendu či zkrátka ve veřejném prostoru. Zároveň by kurz měl napomoci studentům uvědomit si, jakou změnu pro žáky počátek výuky dějepisu v 6. třídě znamená. Vzhledem k absenci ucelené koncepce výuky o minulosti na 1. stupni ZŠ se studenti pokusí vytvořit didaktický materiál (spojený s metodikou), který by posloužil k vybudování základů historického povědomí na 1. stupni ZŠ, na nějž by bylo posléze možno navazovat.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; prostudovaná doporučená literatura. Zápočet: odevzdané portfolio v digitální podobě: vlastní didaktické podklady a metodika k výuce dílčího tématu/okruhu/problému
Doporučená literatura
  • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
  • FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8.
  • MÄRZ, Josef, LENCOVÁ, Hana a kol. Brána školního dějepisu otevřená. Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-451-6.
  • Peter Sexias et al. Historical thinking project. https://teachinghistory.org/.
  • SCHWABIKOVÁ, Kateřina. Cesty dětí do staletí aneb jak Běla s Kubou poznávali naši historii. https://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/pro-deti-a-mladez/mimo-edice/cesty-deti-do-staleti-aneb-jak-bela-s-kubou-poznavali-nasi-historii.html?page_id=12580. Praha, 2014. ISBN 978-80-7391-749-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr