Předmět: Pomocné vědy historické

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Pomocné vědy historické
Kód předmětu KHI/PVHBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
  • Melanová Miloslava, PhDr.
Obsah předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání znalostí i dovedností ze všech disciplín pomocných věd historických. Kromě teoretických poznatků z dějin pomocněvědného bádání a jednotlivých pomocných věd historických bude kladen důraz i na jejich praktickou aplikaci (paleografie, interpretace synchronní i diachronní, další pomocné vědy historické). Tematické vymezení: 01) Úvod (obsah pojmu, vývoj oboru a definice jednotlivých disciplín, základní literatura) 02) Paleografie 03) Paleografie 04) Chronologie a historická metrologie 05) Epigrafika 06) Diplomatika 07) Diplomatika 08) Kodikologie 09) Heraldika a genealogie 10) Sfragistika 11) Numismatika 12) Základy ediční teorie a praxe 13) Exkurze v archivu (Státní okresní archiv v Liberci nebo Národní archiv) 14) Shrnutí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní teoretické i praktické znalosti jednotlivých pomocných věd historických.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Hlaváček I. -Kašpar,J.-Nový,R. Vademecum pomocných věd historických. Praha, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr