Předmět: Teorie a metodologie v praxi historické vědy

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Teorie a metodologie v praxi historické vědy
Kód předmětu KHI/TMHVO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Ducháček Milan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Koncepty a dějiny. Terie, metodologie a proměny pojmů v současné historické vědě 2) Vědecká komunita, scientometrie a grantová politika v teorii a v praxi 3) Horizont zkušenosti a horizont smyslu; meze interpretace, subjektivita a relativita historického poznávání 4) Kultura a prostor jako ústřední témata a problémy současné historiografie 5) Estetika a etika jako nedílná součást historické práce 6) Figurace paměti, kultura vzpomínání, trauma a gender jako problém úhlu pohledu 7) Krajina a paměť I 8) Krajina a paměť II Cvičení: V rámci cvičení každý student či studentka prezentují výsledek četby dílčích pasáží povinné (případně i doporučené) literatury a navrhne její aplikaci v historiografické praxi. Cvičení v terénu tyto návrhy prověří a zhodnotí v praxi v rámci práce v týmu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Přednáška, Cvičení, Studium metodou řešení problémů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs v přednáškách, ale zejména při praktické aplikaci v rámci cvičení a terénních exkurzí seznámí studenty se základními podobami a dilematy historického myšlení a poznání v historiografii a příbuzných sociálních vědách na přelomu 20. a 21. století. Historické myšlení a jeho specifická součást - vědecké poznání - bude v návaznosti na kurzy historiografie předestřeno jako sociokulturní fenomén, tj. jako vytváření objektivačního obrazu světa, zahrnujícího jeho hodnocení a mající svůj estetický, etický a společenský rozměr.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Aktivní účast v diskusi na semináři (cvičení); průběžné plnění zadaných úkolů (reflexe četby); prostudovaná povinná literatura. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování návrhu vlastního výzkumného záměru v prostředí formuláře Juniorského grantu GAČR/GRIS v rámci základních položek (abstrakt, CV, bibliografie k tématu, cíle, návrh výstupů, materiální výdaje aj.): Ústní zkouška v individuální či kolokviální formě bude vycházet z autoevaluace, tj. reflexe úskalí tvorby projektu na základě přečtené literatury a dovedností nabytých v kurzu.
Doporučená literatura
 • Beneš, Z. Historický text a historická kultura. Praha, 1995.
 • BONNELL, Víctoria E. ? HUNT, Lynn, edd. Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture. Berkeley ? Los Angeles ? London, 1999. ISBN 98-33118.
 • BOROVSKÝ, Tomáš ? HANUŠ, Jiří ? ŘEPA, Milan, edd. Kultura jako téma a problém dějepisectví (s. 1?98). Brno, 2016. ISBN 80-86488-33-0.
 • DOLEŽEL, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Praha, 2008. ISBN 978-80-7325-354-7.
 • HORSKÝ, Jan. Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie, in: STORCHOVÁ, Lucie ? HORSKÝ, Jan, et al.: Paralely, průsečíky, mimoběžky: teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, s. 67?94. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-86971-92-6.
 • NIETZSCHE, Friedrich. O užitečnosti a škodlivosti historie pro život in Nečasocé úvahy, s. 77-147.. Praha, 2005. ISBN 80-7298-134-X.
 • SMETÁNKA, Zdeněk. Archeologické eseje a mikropříběhy. Praha, 2017. ISBN 978-80-7422-429-4.
 • STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • ZELEŇÁK, Eugen, ed. Úvod do kritickej filolozofie histórie I. Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť, Ružomberok, Verbum 2015, dostupné online: .. Ružomberok, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr