Předmět: Úvod do studia dějepisu

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Úvod do studia dějepisu
Kód předmětu KHI/UDEBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace: Po základním vymezení historie jako vědeckého oboru a jeho místa v rámci společenských věd následuje seznámení se strukturou historických věd, včetně organizace historických pracovišť a publikační základny (odborné časopisy, pomocná historická literatura). Velká pozornost je věnována všem historickým pramenům. Další část se zabývá metodami historikovy práce, důraz je kladen na nověji se konstituující obory, okruhy a témata. Semináře jsou zaměřeny na poznávání historických pramenů a základy práce s nimi. Zvládnutí základů historického řemesla prokazuje student seminární prací. Tematické vymezení: 01) Moderní pojetí historie; historie jako věda a historie jako konstrukt minulosti 02) Metodologie vědy a metodologie historické vědy - metody a techniky historikovy práce 03) Základní směry historické vědy v minulosti a současnosti - tradice pozitivismu a neopozitivismu, tradice hospodářských a sociálních dějin, koncept postmoderní historie, lingvistický obrat, mikrohistorie, oral history, dějiny mentalit, nové politické dějiny, nové vojenské dějiny 04) Historie a interdisciplinarita 05) Historický fakt a pramen - klasifikace pramenů 06) Heuristika I - zdroje, knihovny, archívy 07) Heuristika II - kritika pramenů a literatury, časopisy, konspekty, výpisky 08) Historik a text I - stanovení tématu, analýza, interpretace, syntéza, sdělení textu, historikovy texty (anotace, abstrakt, resumé, zpráva, rešerše, článek, studie, monografie, popularizační text) 09) Historik a text II - formální úprava článku (formální úprava bakalářské a magisterské práce, poznámkový aparát, úvod, závěr, vlastní stať, koherence a členění textu - odstavce, stylistická úprava, pravopis, dodatkový materiál etc.) 10) Zásady ediční techniky a transkripce; jak vzniká kniha, jak fungují nakladatelství, jak fungují redakce novin, autorský zákon, korektorská znaménka, jak napsat novinový článek 11) Mluvený projev - formální i obsahová stránka projevu, rétorika, konferenční příspěvek, přednáška pro studenty etc. 12) Historická pracoviště v ČR, partnerská zahraniční pracoviště, studium v zahraničí, možnosti zaměstnání v oboru, odborný růst - magisterský cyklus, PhDr., Ph.D. 13) Diskuse se studenty 14) Shrnutí kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 54 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 54 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po základním vymezení historie jako vědeckého oboru a jeho místa v rámci společenských věd následuje seznámení se strukturou historických věd, včetně organizace historických pracovišť a publikační základny (odborné časopisy, pomocná historická literatura). Velká pozornost je věnována všem historickým pramenům. Další část se zabývá metodami historikovy práce, důraz je kladen na nověji se konstituující obory, okruhy a témata. Semináře jsou zaměřeny na poznávání historických pramenů a základy práce s nimi.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky pro distanční výuku 2020/2021: Zápočet je za: vzornou docházku (prezenčním studentům povolena jedna neomluvená absence, kombinovaní studenti se musejí dostavit na vypsaný termín), aktivní účast na online kurzech a vytvoření krátkého odborného historického textu (max. 5 normostran, min. 4 normostrany), odevzdání nejpozději do 23:59, 11.1.2021 Zkouška je za: Sepsání zkouškového testu s hodnocením výborně - dobře (známka 1-3). Termíny na zkouškový test proběhnou ve zkouškovém období, konkrétní čas bude upřesněn v zápočtovém týdnu. -
Doporučená literatura
  • Bernheim, A.:. Úvod do studia dějepisu, Praha 1931. &, &.
  • Havránek, J. - Myška, M. - Paclík J. Úvod do studia dějepisu, Praha 1965.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr