Předmět: Vybrané aspekty novějších dějin I

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty novějších dějin I
Kód předmětu KHI/VAN1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Válka o nezávislost - cesta amerických osad k boji o nezávislost - příčiny, průběh, důsledky; vznik amerického státu; první (uskutečněné i neuskutečněné) politické koncepce vznikajícího státu. 2) Francouzská revoluce a napoleonské války 3) Americké klopýtnutí, vypálení Washingtonu v roce 1814 během války USA a Velké Británie 1812-1814, příčiny, průběh a důsledky, federalisté versus republikáni, postupné získávání dalších území na severoamerickém kontinentu, Monroeova doktrína. 4) Technický pokrok první poloviny 19. století s důrazem na Velkou Británii - "průmyslová revoluce"; Vliv využití parního stroje na rozvoj průmyslu a společnosti, změna ekonomického systému; tovární velkovýroba a její dopady na politickou ideologii; blahobyt kontra chudoba; demografické změny. Slavní britští průmyslníci Isambard Kingdom Brunel, Rober Louis Stevenson... 5) Evropská politika v letech 1815-1848 - Vídeňský kongres, "předbřeznová doba", metternichovský systém, rovnováha sil, Svatá aliance, revoluce dvacátých let 18. století, řecké povstání, revoluční rok 1830 a jeho důsledky; vnitřní vývoj velmocí v letech 1815-1848. 6) Spojené státy americké v  polovině 19. století; cesta k občanské válce - černošská otázka, války s Mexikem; válka Severu proti Jihu, příčiny, průběh, důsledky, mezinárodněpolitická situace, industrializace a hospodářský vzestup USA po skončení války. 7) Japonsko a Čína - Kanagawská smlouva, osvícená vláda císaře Mucuhita a šógunátu, industrializace a rozvoj průmyslu (zaibacu), struktura společnosti a formování politického systému, vymanění ze závislosti na západních zemích, rusko-japonská válka; čínsko-japonská válka, role západních mocností v Číně, "Sto dní reforem", boxerské povstání, čínská revoluce (1911-12) a Sunjatsen. 8) Revoluce v letech 1848-1849 a její důsledky pro Evropu - průběh, hlavní tendence, programy, srovnání revolučního dění v Itálii, Rakousku a německých zemích, konkrétní požadavky konzervativců, liberálů, socialistů a demokratů, reakce evropských dynastií, proč nezasáhla Británii a Rusko. 9) USA na cestě k velmocenskému postavení, vnitřní vývoj; Válka se Španělskem; Teritoriální a politická expanze; ekonomická krize roku 1873; američtí prezidenti cílem atentátníků; Rovní a rovnější - problematika rasové nesnášenlivosti do první světové války. 10) Sjednocené Itálie a Německa - moderní nacionalismus v Itálii a Německu a jeho vliv na politiku, společnost, armádu a hospodářství; sjednocené Itálie a Německa a jeho dopad na světovou politiku; vnitřní vývoj Itálie a Německa po sjednocení. 11) období belle époque, doba vynálezů, technický a vědecký pokrok, vývoj vědy a techniky od počátku 19. století; specifické rysy spoloečnosti konce 19. století, utopie vs. realita; cesta do oblak, cesta přes oceán. 12) Kolonialismus a imperialismus - vývoj, správa koloniálních říší Británie, Francie, Německa, Španělska, Portugalska - vzájemné soupeření velmocí v koloniálním světě na příkladu (Fašodská krize, búrská válka, marocká krize) - evropská civilizace versus "barbarská" civilizace - rasismus, xenofobie, sociální darwinismus. 13) Cesta k první světové válce (mezinárodní politika v letech 1871- 1914) - počátky koaličního systému, Trojspolek a Dohodové mocnosti, napětí mezi mocnostmi po roce 1871, balkánské války. 14) První světová válka (1914-1918) - Příčiny, průběh, důsledky - militarizace, mobilizace; každodenní život - zákopová válka, hospodářské problémy a dopady, odraz zklamání a ztráty životních hodnot ve společnosti a umění.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je věnován vybranému tématu z novějších dějin. Jako příklad uvádíme kurz Holocaust - tzv. konečné řešení židovské otázky. Jeho cílem je seznámit studující s problematikou holocaustu. Nastíněny budou jak základní mezníky uskutečnění procesu tzv. konečného řešení židovské otázky, tak i současná diskuze a trendy ve výzkumu šoa. Pozornost bude věnována i otázce poválečné retribuce a antisemitismu.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
 • Bartoš, J.-Trapl, M.:. Československo 1918-1938. Fakta, materiály, reálie. Olomouc 1991 Dějiny české literatury. IV.: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha 1995.. UK Praha, 1995.
 • Brandes, D. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Praha 1999.
 • Galandauer, J. Vznik Československé republiky 1918. Praha 1988.
 • Gebhart, J.- Kuklík, J. Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha - Litomyšl 2004.
 • Kárník. Z. České země první republiky. Díl I.- III. Praha 2000-2003.
 • Klimek, A. Boj o Hrad. I-II. Praha 1996.
 • Klimek, A.-Kubů, E.:. Československá zahraniční politika 1918-1938..
 • Kořalka, J. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha, 1996.
 • Kvaček, R. České dějiny II. Praha, Práce 2002.
 • Urban, O. Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978, 2.vyd..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr